Το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: “Η Μετάφραση της Βίβλου στην Εκκλησία και στην Εκπαίδευση”

EBE_13Τω Ελλογιμωτάτω κυρίω Μιχαήλ X. Χατζηγιάννη, Γενικό Διευθυντή τής Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας, τέκνω τής ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητώ, χάριν καί ειρήνην παρά Θεού. Τό ζήτημα τής μεταφράσεως των λειτουργικών κειμένων καί τών Ιερών Κειμένων τής Αγίας Γραφής (Παλαιάς καί Καινής Διαθήκης) έχει απασχολήσει τήν Αγιωτάτην ημών Εκκλησίαν από τών αρχαιότατων χρόνων έως τής σήμερον, έκ διαφόρων αφορμών καί περιστάσεων τής επί γής στρατείας αυτής, αίτινες τυγχάνουν κατά τό ήσσον ή μάλλον γνωσταί τοίς πάσιν. Απευθυνόμενοι δε διά τής ημετέρας ταύτης γραφής εις ειδήμονας τού θέματος, καί δή εις άσχολουμένους ακαδημαϊκώς μετ’ αύτού, θεωρούμεν ώς παρέλκουσαν τήν αναλυτικήν αναφοράν εις αυτό.

Απλώς περιοριζόμεθα εις τήν υπόμνησιν τής γνωστής επί τού προκειμένου θέματος θέσεως τού καθ ημάς Οικουμενικού Πατριαρχείου, τό οποίον, μετά μελέτην τής εν δοκιμίοις υποβληθείσης αυτώ αποδόσεως εις τήν νεοελλ­ληνικήν γλώσσαν τού ιερού κειμένου τής Καινής Διαθήκης, επί τή βάσει τής Πατριαρχικής αυτού εκδόσεως τού έτους 1904, υπό τών Ελλογιμωτάτων Καθηγητών Γεωργίου Γαλίτη, Ιωάννου Καραβιδοπούλου, Ιωάννου Γαλάνη καί Πέτρου Βασιλειάδου, «έγνω συνοδικώς έκφράσαι τά θερμά συγχαρητήρια […] έπί τώ αξιοζηλεύτω τούτω δείγματι τής φερεπονίας αυτών καί έγκαρδίως επευλογήσαι τήν έν προκειμένω καταβληθείσαν αγαστήν προσπάθειαν καί τό διά ταύτης αισίως αχθέν εις πέρας έργον […], όπερ μεγάλως μέλλει έφ’ εξής συμβάλλεσθαι εις τήν ευρυτέραν παρά τώ ημετέρω πληρώματι χρήσιν, μελέτην καί κατανόησιν τής Καινής Διαθήκης, πλήν, βεβαίως καί ώς είκός, τής λειτουργικής, επεύξασθαι δ’ άμα πολλήν τήν από τής προσπάθειας υμών ταύτης πνευματικήν τροφήν καί ψυχικήν ωφέλειαν τώ χριστωνύμω λαώ τού Θεού».

Τήν αυτήν ευχήν επαναλαμβάνομεν καί διά τών μετά χείρας Πατριαρχι­κών ημών Γραμμάτων διαπύρως προσευχόμενοι όπως τό υπό τής Βιβλικής Εταιρείας οργανούμενον διεθνές επιστημονικόν συνέδριον υπό τό θέμα «Η μετάφραση τής Αγίας Γραφής στήν Εκκλησία καί στήν Εκπαίδευση» αποφέρη πλούσιον άμητον προς πνευματικήν ωφέλειαν τού λαού τού Θεού, ιδία δέ τής μαθητιώσης νεολαίας. Επί δέ τούτοις, επικαλούμεθα εφ’ υμάς τήν χάριν καί τό άπειρον έλεος του Θεού.

EBE_108

Τον χαιρετισμό του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ανέγνωσε ο Επίσκοπος Αβύδου Κύριλλος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος και εκπροσώπησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.