Χαιρετιστήριο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη με αφορμή την έκδοση του τιμητικού τόμου «Γηθόσυνον σέβασμα» εις μνήμην του καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη

Patriarch_188Τό Οίκουμενικόν Πατριαρχείον καί ή ήμετέρα Μετριότης μετ’ ιδιαιτέρας χαράς έπληροφορήθημεν έκ τού από τής κγ’ Ίανουαρίου έ.έ. γράμματος τής ύμετέρας αγαπητής Έλλογιμότητος ότι έν συνεργασία άμφοτέρων των Τμημάτων τής περιπύστου καθ’ ύμάς των Θεολόγων Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καί άλλων έκλεκτών έπιστημόνων άνελήφθη πρωτοβουλία εκδόσεως τιμητικού τόμου ύπό τόν τίτλον «Γηθόσυνον σέβασμα», εις μνήμην του πολιού συναδέλφου καί διδασκάλου πολλών έξ ύμών λειτουργιολόγου Καθηγητού άειμνήστου Ίωάννου Φουντούλη.

Ό μακαριστός διδάσκαλος, σεμνός καί ταπεινός άνθρωπος, διηκόνησεν εύκλεώς καί άποδοτικώς τήν ’Εκκλησίαν έκ τής έδρας, κυρίως δέ διά τής έμπράκτου διδασκαλίας τής τελέσεως παραδοσιακώς τής Θείας Λειτουργίας καί τών λοιπών άγιαστικών τών πιστών μυστηρίων, μέ πνεύμα ταπεινώσεως καί γνησίας εύλαβείας, μεταδώσας αύτό είς γενεάς ολοκλήρους φοιτητών καί μαθητών αύτού. Έν ταύτώ δέ, άνεδείχθη ύπόδειγμα ήθους καί σεμνότητος, άφωσιωμένου οικογενειάρχου καί καλού χριστιανού, ό όποιος δέν έδίδασκεν άπλώς ψιλήν διανοητικήν γνώσιν περί Θεού, άλλά τό προσωπικόν αύτού βίωμα διά τής συνεχούς καί άδιαλείπτου συμμετοχής καί τού έμβαπτισμού είς τήν λειτουργικήν τής Αγίας ήμών ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας ζωήν.

Διαβάστε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη παρακάτω:

Μήνυμα

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.