π. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Η Δυναμική του Σώματος. Ερμηνευτική Προσέγγιση του Β΄ Κορ. 5, 1-10, ΒΒ 39, εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2012

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Αντικείμενο τής μελέτης άποτελούν οί στ. 1-10 τού κεφ. 5 της Β’ πρός Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Πρόκειται για μία από τις πλέον σπουδαίες, πολυσυζητημένες και ταυτόχρονα δύσκολες περικοπές της Καινής Διαθήκης πού έχει δεχθεί κυκεώνα αλληλοαναιρούμενων ερμηνειών εξαιτίας της μεταφορικής φύσης τού λόγου τού Παύλου σ’ αύτήν καί, κυρίως, της άντίληψης ώρισμένων ερμηνευτών ότι ή περικοπή άποτελεί κλασσικό τόπο άλλαγής προγενέ­στερων έσχατολογικών απόψεων τού Αποστόλου. Θά μπορούσε νά πει κανείς ότι διάφορα προβλήματα σ’ αύτήν συχνά τα δημιουργούν οί ερμηνευτές, λόγω τών ομολογιακών ή άλλων προϋποθέσεων καί στόχων τους, πολλά όμως είναι όντως ύπαρκτά. Καί ή ίδια ή περικοπή δείχνει νά έχει εντάσεις όχι μόνο με άλλα κείμενα τού Παύλου αλλά ακόμη καί μέ τον εαυτό της. ’Άλλωστε, ή Β’ Κορ στο σύνολό της άνήκει στις έπιστολές πού εγείρουν ποικίλα καί δυσεπίλυτα προβλήματα.

Αναμφισβήτητα, ή συγκεκριμένη περικοπή περιλαμ­βάνει όχι μόνο καίριες άλλα και σπάνιες στήν παύλεια γραμματεία αναφορές για τή δυναμική του ανθρωπίνου σώματος δυναμική πού θεμελιώνεται στις προϋποθέ­σεις, που ή άνθρώπινη φύση έλαβε από τον Θεό κατά τή δημιουργία της, στο άναδημιουργικό έργο του Χριστού μέ κέντρο τήν άνάστασή του και στον «άρραβώνα του Πνεύματος», πού δίδεται στον πιστό κατά τό βάπτισμα. Σπουδαίες έπίσης είναι οί άναφορές της περικοπής γιά τό παρόν και τά έσχατα τού ίδιου τού Παύλου καί κατ’ επέκταση κάθε άνθρώπου καί, τέλος, γιά τήν προοπτική του έως τήν τελική κρίση και τή ζωή πέραν αύτής. Τό ένδιαφέρον γι’ αύτήν την περικοπή, έξαιτίας ακριβώς τής κα­ταξίωσης του ανθρωπίνου σώματος και τής έλπίδας και προοπτικής πού άνοίγει σ’ αύτό, είναι ιδιαίτερα αύξημένο, καθώς λιγοστεύουν στον κόσμο μας ολοένα και περισσότερο τά έλπιδοφόρα γιά τον άνθρωπο μηνύματα, τά όποια έχουν ρεαλιστική βάση και προοπτική.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.