Δελτίο Βιβλικών Μελετών (τεύχος 30B) Δεκέμβριος 2015

Εκδοτικό σημείωμα

Ν ΔΒΜO Άρτος Ζωής επιδιώκει νά αναδείξει ζητήματα πού, άμεσα ή έμμεσα, συνδέονται μέ τούς πολιτισμούς πού γεννήσανε και διαβάσανε τή Βίβλο. Υπηρετείται ό στόχος αυτός συστηματικά μέ τά ετήσια συνέδρια καί τά λογής σεμινάρια πού διοργανώνουμε, άλλά καί μέ τό εκδοτικό μας πρόγραμμα, ιδιαίτερα τά τελευταία χρόνια. Σέ αυτή τήν προσπάθεια θά συμβάλει καί η νέα διεύθυνση του Δελτίου Βιβλικών Μελετών, πού τό Ίδρυμά μας εκδίδει από τό 1971. Τό περιοδικό θά καλλιεργεί πρώτα πρώτα τό πεδίο των βιβλικών σπουδών. Από κοντά, ωστόσο, θά ενθαρρύνουμε τή μελέτη της πρόσληψης τής Βίβλου καί τήν κριτική ανάγνωση τών νεοελληνικών μεταφράσεων τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης, ενώ θά δημοσιεύουμε καί δοκίμια θεολογικής καί φιλοσοφικής σκέψης. Θά δημοσιεύονται κείμενα στά ελληνικά καί τά άγγλικά, καί θά τηρείται απαρέγκλιτα ή περιοδικότητα τής έκδοσης: τεύχος Ιουνίου καί τεύχος Δεκεμβρίου. Η αρίθμηση τού Δελτίου συνεχίζεται κανονικά, αλλά αναπροσαρμόζεται ή χρονολόγησή του. Γράφουμε, λοιπόν, σέ αυτό τό τεύχος Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015 (καί όχι Ιούλιος-Δεκέμβριος 2012), μέ τή βεβαιότητα ότι δεν θά δημιουργηθεί ξανά στό μέλλον χρονικό κενό κατά τήν έκδοση τού περιοδικού.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εκδοτικό σημείωμα        7

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Η αποκαλυπτική γλώσσα του Παύλου στήν προς Ρωμαίους: Το παράδειγμα του Ρωμ 16:20        9

π. Αντώνιος Πινακούλας, Η επαναφορά του Ψαλτηρίου στήν ενοριακή λειτουργική ζωή          30

Χρηστός Σιμελίδης, «ξένος θεός καί άγραφος»; Βιβλικά χωρία γιά τό Αγιο Πνεύμα στον Γρηγόριο Ναζιανζηνό           54

Γιάννης Παπαδογιαννάκης, Η κρίση τού 7ου αιώνα στό Βυζάντιο καί η Βίβλος  63

Θοδωρής Δρίτσας, Χριστιανισμός καί εκκοσμίκευση       73

Βιβλιοκρισίες

Πάπας Φραγκίσκος, Γιά μια Εκκλησία φτωχή καί των φτωχών. Συνέντευξη έφ’ όλης της όλης στον π. Άντώνιο Σπαντάρο, μτφρ. Θεόδωρος Κοντίδης, επίμετρο Σταύρος Ζουμπουλάκης, Πόλις, Αθήνα 2013, σ. 81 (Γιάννης Βούλγαρης)          91

Daniel G. Groody καί Gustavo Gutiérrez (έπιμ.), The Preferential Option for the Poor beyond Theology, University of Notre Dame Press, 2014, σ. 252 (Θοδωρής Δρίτσας)          101

Michael Griffin καί Jennie Weiss Block (έπιμ.), In the Company of the Poor. Conversations with Dr Paul Farmer and Fr Gustavo Gutiérrez, Orbis Books, Νέα Ύόρκη 2013, σ. 206 (Θοδωρής Δρίτσας)         101

Garry Wills, Why Priests? A Failed Tradition, Penguin, Νέα Υόρκη 2013, σ. 320 (π. Ευάγγελος Γκανάς)    104

Sidney Η. Griffith, The Bible in Arabic. The Scriptures of the “People of the Book” in the Language of Islam, Princeton University Press, 2013, σ. 255 (Peter Starr)          107

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.