Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Γλώσσα και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, Γλωσσολογικές και Θεολογικές Ερμηνευτικές Δοκιμές, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Τό βιβλίο αυτό υπηρετεί την ανάγκη νά καταδειχθεί ή μεγάλη καί ούσιαστική συμβολή πού προσφέρει, στό έργο τής ερμηνείας τής Καινής Διαθήκης ή διακριτική χρήση καί ή επιστημονική έφαρμογή των πορισμάτων τής σύγχρονης Γλωσσολογίας καί Ερμηνευτικής. Συνίσταται άπό μελέτες οί όποιες συντάχθηκαν όλες μ’ αυτό τό πνεύμα καί πρός αύτή τήν κατεύθυνση, γι’ αύτό καί διαθέτουν μία εσωτερική ενότητα μεταξύ τους, παρ’ όλο πού έγιναν σέ διάφορους χρόνους καί σέ διάφορες περιστάσεις.

’Οφείλω νά εύχαριστήσω τούς υπεύθυνους καθηγητές των έπιστη- μονικών συναντήσεων «Biblicum» τής Θεολογικής Σχολής τού Α.Π.Θ., διότι μού πρόσφεραν τήν εύκαιρία καί τό έναυσμα γιά τή σύνταξη αύτών των μελετών, άλλά καί τήν έμπεριστατωμένη έπιστημονική τους κρίση κατά τήν πρώτη παρουσίαση τών περισσοτέρων άπό αύτές ένώπιόν τους.

Τά θέματα, βέβαια, τών μελετών δέν εξαντλούν τό θέμα τού βι­βλίου, άποτελούν όμως αντιπροσωπευτικά καί χαρακτηριστικά δείγ­ματα τής προβληματικής του, στά όποια έχει καταβληθεί ή προσπά­θεια νά ύπάρχει όσο τό δυνατόν πληρέστερη ή σχετική έρευνα καί ή σύγχρονη ενημέρωση, σέ συνδυασμό πάντοτε μέ τό πνεύμα τής εκ­κλησιαστικής παράδοσης, πού άσφαλίζει άπό άνορθόδοξες θέσεις. Εύχή μας είναι οί μελέτες αύτές νά καταστούν καί γόνιμα παραδείγ­ματα, πού θά άνανεώσουν τό έρμηνευτικό έργο τής Καινής Διαθήκης καί θά τό άναδείξουν μέσα στόν εύρύτερο έπιστημονικό χώρο τής έρμηνευτικής θεωρίας καί πράξης. ’Έτσι, πιστεύουμε ότι τό λυτρωτι­κό μήνυμα τού θεόπνευστου κειμένου άποκτά σύγχρονες δυνατότη­τες νά άκουστή πιό δυνατά στήν εποχή μας καί νά προσφέρει πιο προ­σιτά στόν άνθρωπο σήμερα τήν Αλήθεια πού σώζει.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.