O χαιρετισμός του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου στο 13ο διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλικών Θεολόγων

Serres_43

Αἰδεσιμολογιώτατε Ἐκπρόσωπε τῆς  Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, Ἐκπρόσωπε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

Τίμιον Πρεσβυτέριον,

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Ἐντιμότατοι κ. Βουλευτές,

Ἀξιότιμε κ. Ἀντιπεριφερειάρχα,

Ἀξιότιμε κ. Δήμαρχε Σερραίων και Δήμαρχοι τῶν λοιπῶν Δήμων τῆς περιοχῆς μας,

Ἐκλεκτοί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν,

Ἐλλογιμώτατοι κ. Κοσμήτορες, Καθηγηταί καί Πανεπι­στημιακοί Διδάσκαλοι,

Ἀγαπητοί κ. Σύνεδροι,

Λαέ τοῦ Κυρίου εὐλογημένε,

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σερρῶν καί τῆς Νιγρίτης, μέ αἰσθήματα ἰδιαιτέρας τιμῆς ἀλλά καί πνευματικῆς χαρᾶς, σᾶς κα­λωσορίζομεν ἅπα­ντας εἰς τήν ἀγγελοφρούρητον πόλιν τῶν Σερρῶν, τήν θεόλε­κτον δηλονότι χορείαν τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, τούς διακεκριμμέ­νους Πανεπιστημιακούς Διδασκά­λους καί τό ἐκλεκτόν ἀκροατήριον τοῦ παρόντος ἐπιστημονικοῦ Θεολογι­κοῦ Συνεδρίου.

Serres_26

Εὐχαριστοῦμεν τόν Ἐλλογιμώτατον Πρόε­δρον, Καθηγητήν κ. Μιλτιάδην Κωνσταντίνου, Κοσμήτορα τῆς Θεολογι­κῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. καί τά τίμια Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλληνι­κῆς Ἑταιρείας Βιβλικῶν Σπουδῶν, τοῦ Ἐπιστημονι­κοῦ δηλονότι φορέως τῶν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξων Βιβλικῶν Θεολόγων, οἱ ὁποῖοι ἀπηυθύνθησαν εἰς τήν τοπικήν μας Ἐκκλησίαν διά τήν φιλοξενίαν τοῦ παρόντος θεολογι­κοῦ Συνεδρίου, ἔχοντος ὡς γενικόν θέμα τούς θεοειδεῖς καί ἡλιομόρφους ἁγίους Ἀγγέλους.

Εἰς τήν ὀρθόδοξον διδασκαλίαν καί ζωήν οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι ἐγκωμιάζονται λαμπρῶς διά τέσσερα βασικά ἰδιώματά των, τά ὁποῖα ἀναδεικνύονται ἀπ’ ὅλους τούς θεόπνευστους πατέρας καί διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας μας. Τά ἰδιώματα αὐτά μᾶς εἶναι γνωστά εἴτε ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τήν Παράδοσιν τῆς  Ἐκκλησίας μας, εἴτε ἀπό θεῖας ἀποκαλύψεις καί ὀπτασίας ἁγίων ἀνδρῶν. Τονίζεται ὑφ’ ἁπάντων πρωτίστως, ἡ ἐν ἐλευθερίᾳ πιστότης καί σταθερότης τῶν Ἀγγέλων εἰς τήν θεωρίαν τῆς ἀκτίστου θείας μεγαλωσύνης. Τιμῶνται ἐπίσης ὡς ὑπέρ­λαμπρα νοητά δεύτερα φῶτα, πού αὐγάζονται ἀενάως ἀπό τό τρισήλιον ἄδυτον θεῖον Σέλας. Γεραίρονται ὡς λειτουργικά πνεύματα, ἀποστελλόμενα ἀπό τόν Θεόν εἰς τήν διακονίαν τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας τοῦ γένους τῶν ἀνθρώ­πων, ὑπέρ τῶν ὁποίων προσεύχονται καί ἐνεργοῦν. Προΐστανται λαῶν, ἐθνῶν καί Ἐκκλησιῶν καί προστατεύουν ὡς προσωπικοί καί φιλόστοργοι φύλακες ἕνα ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων. Ἐγκωμιάζονται ὡς λειτουργικές ἄυλες φύσεις, πού ἀκαταπαύστως δοξολογοῦν τό τρισοφαές Κράτος. Εἶναι οἱ κατ’ ἐξοχήν ὑμνητές τῆς Θεότητας. Αὐτοί ἀδιαλείπτως συγκροτοῦν τόν οὐράνιον χορόν καί ψάλλουν ὕμνους δοξολογίας καί εὐγνωμο­σύνης εἰς τόν κτίστην καί δημιουργόν των, Τρισάγιον Θεόν.

Serres_32

Τό παρόν Συνέδριον πιστεύομεν ὅτι εἶναι σπουδαίας σημασίας διά τήν συνολικήν μαρτυρίαν τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης ἀλλά καί διά τήν διακονίαν τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀφοῦ τό ἀντι­κείμενο με­λέτης καί ἐρεύνης του συμπίπτει μέ τήν πανευφρόσυνο ἱερά μνήμη τῶν ἐφόρων καί ἀγρύπνων φρουρῶν τῆς ἱστορικῆς πρωτευούσης πόλεως τοῦ Νομοῦ Σερρῶν καί τοῦ εὐλαβοῦς λαοῦ αὐτῆς, Παμμεγίστων Ταξι­αρχῶν. Διεξοδικῶς μέ τήν διδασκαλίαν περί τοῦ ἐμπυρί­νου ἀγγελικοῦ κόσμου θά ἀσχοληθοῦν οἱ λαμπροί εἰσηγηταί μέ τίς περισπούδαστες ἀνακοινώσεις τους, τίς ὁποῖες μέ ἐνδιαφέρον ἀνα­μένομεν. Ἡ ἐπί τό αὐτό σύναξις τόσων διακεκριμένων προσωπικοτήτων τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης καί σκέψεως, ἔχομεν τήν βεβαιότη­τα ὅτι θά φω­τίσει ἔτι πε­ραιτέρω τά θεολογικά γράμματα, θά προσφέρει εὐκαι­ρίες γόνιμου προβληματισμοῦ καί κυρίως θά μᾶς καταστήσει κοινωνούς τοῦ αὐθεντικοῦ βιώματος καί τῆς διδασκαλίας τῆς ἁγίας Ἐκκλησί­ας τοῦ Χριστοῦ.

Serres_35

Ἀπό τοῦ βήματος τούτου ἐπιθυμοῦμεν εὐγνωμόνως νά εὐχα­ριστή­σωμεν τῇ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιό­τητι, τῷ πανσέπτῳ Ἀρχιεπι­σκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατρι­άρχῃ κ. Βαρ­θο­λομαίῳ ὡς καί τῷ Μακαριωτάτῳ Προέδρῳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμῳ, οἱ ὁποῖοι ἀπηύ­θυναν ἐγκαρδίους χαιρετισμούς ὡς καί τήν πρωθιεραρχικήν των εὐλογίαν πρός εὐόδω­σιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ παρόντος Θεολο­γικοῦ Συνε­δρίου. Ὅλως ἰδιαι­τέρως εὐχαριστοῦ­μεν τόν Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτο­πρεσβύτερον π. Χρυσόστομον Νάσσην, Ἐκπρόσω­πον τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμε­νικοῦ Πατριάρχου μας καί Ἐπίκουρον Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχο­λῆς τοῦ Α.Π.Θ., ὡς καί τόν Σεβασμιώτατον Ἐκ­πρόσωπον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συ­νόδου τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ  Ἐκκλησίας, Μητροπολίτην Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, ἀγαπητόν ἐν Χρι­στῷ ἀδελφόν, ὁ ὁποῖος προφρόνως μετέφερε τό μήνυμα τοῦ πολυσεβάστου Προκαθημένου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς ἐπίσης καί τούς ἐντίμους ἄρχοντας τῆς πόλεως καί τῆς εὑρυτέρας περιοχῆς μας, οἱ ὁποῖοι ἀπηύθυναν ἐν­θέρμους χαιρετι­σμούς, τούς ἐλλογιμωτάτους καθηγητάς καί ἰδι­αιτέρως τήν Ἑλληνι­κήν Ἑταιρείαν Βιβλικῶν Σπουδῶν διά τήν ἐνταῦθα καί διά μίαν εἰσέτι φοράν διοργάνωσιν τοῦ περιφήμου Θεολογικοῦ της Συνεδρίου.

Serres_145

Τιμιώτατοι πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἐκ τῶν μυχιαιτάτων κέντρων τῆς ψυχῆς μας δεόμεθα ἐκτενῶς τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, ὑπέρ τῆς εὐοδώσεως καί ἐπι­τυχίας τῶν ἐργασιῶν τοῦ παρόντος Συνεδρίου, τήν ἔναρξιν τῶν ὁποίων, μέ τήν εὐχήν σας, Σεβασμιώ­τατοι συνεπίσκοποι, κηρήσσομεν. Και πάλιν καλῶς ἤλθατε. Καί τανῦν, ἐκλεκτή ὁμήγυρις, εὐχήν ποιούμεθα καί χεῖρας ἱκέτιδας ὑψοῦμεν τῷ τῶν ὅλων Δεσπότῃ Θεῷ, μετά τοῦ θείου θεμελιωτοῦ τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλη­σίας, οὐρανοβάμονος Παύλου, καθικετεύοντες: «Τούτου χάριν κάμπτω τά γόνατά μου πρός τόν πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐξ οὗ πᾶσα πατριά ἐν οὐρανοῖς καί ἐπί γῆς ὀνομάζεται, ἵνα δώῃ ὑμῖν κατά τόν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διά τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τόν ἔσω ἄνθρωπον, κατοικῆσαι τόν Χριστόν διά τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καί τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σύν πᾶσι τοῖς ἁγίοις τί τό πλάτος καί μῆκος καί βάθος καί ὕψος, γνῶναι τε τήν ὑπερβάλλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τό πλήρωμα τοῦ Θεοῦ. Τῷ δέ δυναμένῳ ὑπέρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἤ νοοῦμεν, κατά τήν δύναμιν τήν ἐνεργουμένην  ἐν ἡμῖν, αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τάς γενεάς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. Ἀμήν» (Ἐφ. Γ’, 14-21).

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.