Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου στο 13ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιβλικών Θεολόγων στις Σέρρες

ΙερώνυμοςΜεγάλη καί Ιδιαίτερη Αξία έχουν επιστημονικά Συνέδρια τα οποία Αφιερώνονται σε τόσο σημαντικά θέματα καί συγ­κεντρώνουν εκλεκτούς καί διακεκριμένους ερευνητές-καθη­γητές, θεολόγους, κληρικούς, φιλομαθείς πιστούς καί μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας. Με χαρά, συνεπώς, η Ιερά Σύνοδος καί η μετριότης μου εδέχθησαν τήν είδηση της συγκλήσεως τού ευσήμου αυτού διεθνούς Συνεδρίου, έστω κι εάν δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθώ προσωπικώς πλησίον σας. Τό κεντρικό θέμα καί οι επί μέρους εισηγήσεις παρουσιάζουν ειδικό θεολογικό καί αγγελολογικό ένδιαφέρον κι είμαι βέβαιος ότι η πα­ρουσία καί συμμετοχή όλων υμών θά φωτίσει πτυχές τής σύγ­χρονης έρευνας καί θά εμβαθύνει στήν μελέτη περί των αγγε­λικών πνευμάτων. Εκ προσώπου τής Ίεράς Συνόδου, θά ήθελα νά χαιρετίσω έν άγάπη Χριστού τούς Αγαπητούς παρευρισκομένους, τούς εισηγητές καί τούς συντελεστές αυτής της πολύτιμης συναντήσεως, ευχόμενος οι εργασίες τους νά ευοδωθούν συν Θεώ πλουσίως καί καρποφόρως. Έξαιρέτως συγχαίρω τόν Πρόεδρο καί τα μέλη τής Οργανωτικής Επιτροπής καί, πρό πάντων, τόν Αγαπητόν εν Χριστώ Αδελφόν, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σερρών καί Νιγρίτης κ. Θεολόγον, προνοία του οποίου γίνεται πράξη η συγκεκριμένη διοργάνωση.

Οι Άγγελοι τού Θεού, ως μακάρια πνεύματα καί «παρεστώτες τω Θεώ έν υψίστοις», τιμώνται όπως καί οι Άγιοι παρά τής ’Εκκλησίας. Είναι λειτουργοί των θείων βουλών ύπό πολλές μορφές διακονιών καί Αποστέλλονται από τον Θεό σέ διάφορες υπηρεσίες, διά των οποίων έκφαίνεταίή Θεία Πρόνοια. Φυλάσ­σουν τούς Ανθρώπους, προστατεύουν τούς δικαίους, προασπί­ζουν τούς πιστούς, Αναφέρουν τις προσευχές μας στον Θεό, Αναγγέλουν τίς βουλές Του σε ειδικές περιστάσεις καί λειτουργούν ως ψυχοπομποί κατά την στιγμή τής Κοιμήσεως. Μακά­ριος όποιος αξιούται τής παρουσίας τους. Συνιστά τό μέτρο τής πορείας του καθενός μας, τό πόσο πραγματικά αγαπούμε τόν Θεο καί γινόμεθα πλήρως άξιοι τής Χάριτός Του. Στόν ίδιο τόν Χριστό εμφανίστηκε «άγγελος απ’ ουρανού ένισχνων αύτόν», κατά τήν αγωνιώδη προσευχή Του στόν κήπο τής Γεθσημανής, σύμφωνα μέ τό Κατά Λουκάν (22,43).

Ο ουράνιος χορός των άυλων καί ασωμάτων τούτων λει­τουργών αναπέμπει επίσης λατρεία πρός τόν Θεό. Κάθε φορά πού τελούμε τήν Θεία Λειτουργία, ενώνουμε τίς δεήσεις μας μέ τις δίκες τους υπερκόσμιες δοξολογίες τής αγγελικής λατρείας. «Άγγελον είρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών καί των σωμάτων ημών, παρά τον Κυρίου αιτησώμεθα». Κάθε φορά πού εκφωνείται η συγκεκριμένη λειτουργική δέηση, προσευχόμεθα νά γίνεται τό αίτημα αυτό πραγματικότητα. Ειδικά στήν αντιπνευματική εποχή μας, η προσευχή αυτή αποκτά βαθιά σημασία.

Χρειάζεται να εμβαθύνουμε με πολύ κόπο στήν σπουδή «αγγελικών μορφών καί περισσότερο ακόμη χρειάζεται να ενισχύσουμε εν τοις πράγμασι τήν πίστη καί τις προσευχές μας, να μαρτυρούμε τόν διαρκή δεσμό μας με τήν ουράνια πα­ρουσία τους καί να τόν ανανεώνουμε από κοινού. Διότι, όπωςη πνευματική καί θεολογική εντρύφηση γεννά καί ενδυναμώνει τήν εν Χριστώ ζωή, ομοίως καί η άγια ζωή γεννά καί στερεώνει την θεολογία, τήν γνήσια καί κατά τό δυνατόν γνώση περί των μυστηρίων του Θεού καί τών αγγελικών του παραστατών. Ας έχουμε όλοι τήν Χάριν του καί τήν βοήθειά τους.

Μετά πατρικών ευχών

Ο Αθηνών Ιερώνυμος, Πρόεδρος

Serres_23

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος διάβασε ο Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ, ο οποίος και ορίστηκε εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου στο συνέδριο για τα αγγελικά όντα στις Σέρρες.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.