Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, ΒΒ 1, γ΄ έκδοση, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007

Από τον πρόλογο της γ΄ έκδοσης του βιβλίου

Ή A’ έκδοση τής «Εισαγωγής στήν Καινή Διαθήκη» – μέ τήν όποία εγκαινιάστηκε ή σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» – κάλυψε επί μία είκοσαετία καί πλέον τίς ανάγκες κυρίως των φοιτητών τής Θεολογίας αλλά καί των ενδιαφερομένων γιά τίς άγιες Γραφές άναγνωστών. Στό διάστημα αυτό, άπό τό 1983 έως σήμερα, ή διεθνής βιβλιογραφία στόν κλάδο αυτό τής Βιβλικής έπιστήμης, καθώς καί σέ όλους τούς κλάδους της, έμπλουτίστηκε μέ νέα έργα, πού χωρίς νά παρουσιάζουν μιά καινούργια έντυ πωσιακή θεωρία γιά τήν αντιμετώπιση τών γενικών ή ειδικών προβλημάτων τών βιβλίων τής Κ.Δ., παρέχουν ώστόσο νέο υλικό καί νέες πλευρές θεώρησης. Στή τρίτη αυτή έκδοση κάνουμε χρήση τού νέου αύτού υλικού, σέ περιορισμένη βέβαια κλίμακα, ώστε νά μείνουμε στά πλαίσια τού έπιδιωκόμενου σκοπού τής σειράς «Βιβλική Βιβλιοθήκη», καί καταγράφουμε τίς νέες έπιτεύξεις στόν τομέα κυρίως τών εκδόσεων τού κειμένου καί τών μεταφράσεων τής Κ.Δ. Είναι αυτονόητο ότι ένημερώνουμε βιβλιογραφικά όλα τά έπιμέρους κεφάλαια αύτής τής Εισαγωγής.

Στόν πρόλογο τής A’ έκδοσης, στόν όποίο τό 1983 μαζί μέ τόν άξέχαστο συνάδελφο Βασίλη Στογιάννο καθορίσαμε τό θεολογικό πλαίσιο καί τούς πρακτικούς στόχους τής σειράς «Βιβλική Βιβλιοθήκη», ή όποία άριθμεί σήμερα περίσσοτερους από 40 τόμους, σημειώσαμε τά έξής: «’Όσο γιά τό πνεύμα τής σειράς, άρκούμαστε στήν υπόμνηση, πώς στοχεύει στή διακονία τής Εκκλησίας, στήν οικοδομή τού λαού τού Θεού. Αυτό σημαίνει προσφορά τού «ζώντος λόγου» τού Ευαγγελίου ολόκληρου, ανόθευτου, άκέραίου καί κατανοητού άπό τό σύγχρονο άνθρωπο. Πιστότητα στήν εκκλησιαστική παράδοση, ειλικρίνεια στήν αντιμετώπιση τών σύγχρονων προβληματισμών, έκκλησιαστικότητα στό ήθος καί υπαρξιακή στράτευση είναι οι άρχές πού διέπουν τή σειρά -ακόμα κι όταν ή ύπο- κειμενική άδυναμία δέν μπορεί νά τίς πραγματώσει παρά τήν έπιθυμία τού συγγραφέα. Πρόθεση παραμένει πάντοτε νά μελετηθεί ό λόγος τού Κυρίου, όπως έπιτάσσει ό Β Κανόνας τής Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου, «έρευνητικώς καί ου παροδευτικώς».

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.