Πέτρος Βασιλειάδης, Τα Λόγια του Ιησού. Το Αρχαιότερο Ευαγγέλιο, Αθήνα, Άρτος ζωής, 2005

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Τά Λόγια του Ίησού, την κριτική έκδοση τών οποίων παρουσιά­ζουμε σήμερα στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό (Μέρος Α), είναι τό αρχαιότερο Ευαγγέλιο – πιθανότατα μάλιστα άποτελεί και τό αρχαιότερο γραπτό μνημείο του χριστιανισμού. ’Αναμφίβολα άπο­τελεί τήν αρχαιότερη συλλογή λογίων του Ιστορικού Ίησού, ή οποία διέσωσε μερικά άπό τά σπουδαιότερα τμήματα τής χριστια­νικής γραμματείας, όπως π.χ. ή Κυριακή Προσευχή, ή Έπί του ’Όρους/Τόπου Πεδινού Όμιλία, ή ’Αποστολή τών Μαθητών του Ίησού, ό Ταλανισμός τών Γραμματέων καί τών Φαρισαίων κ.ά.

Τά Λόγια του Ίησού, ή Πηγή τών Λογίων, όπως συνηθίζεται νά άποκαλείται στούς επιστημονικούς κύκλους, είναι τό κείμενο εκείνο τό όποιο, σύμφωνα μέ τά πορίσματα τής νεώτερης έπιστήμης, χρησιμοποίησαν οι συγγραφείς τών Κατά Ματθαίον καί Κατά Λουκάν Ευαγγελίων γιά νά παρουσιάσουν τή διδασκαλία του Ίησου. Τά λόγια αυτά του Ίησού oi μεταγενέστεροι Συνοπτικοί εύαγγελιστές (Ματθαίος καί Λουκάς) τά προσάρμοσαν στο άφηγηματικό πλαίσιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, έντάσσοντάς τα κατ’ αυτόν τον τρόπο στήν κηρυγματική (παύλεια) θεολογική παρουσίαση του προσώπου του Χριστού. Ή Πηγή τών Λογίων, ως εκ τούτου, άποτε­λεί μιά άπό τις βασικότερες ιστορικές πηγές άποκατάστασης τής δι­δασκαλίας καί του προσώπου του Ιστορικού Ίησού, του ιδρυτή δη­λαδή τής θρησκείας πού προσδιόρισε έπί δύο χιλιετίες καθοριστικά τις τύχες τής οικουμένης.

Τά ίχνη του σημαντικότατου αύτού κειμένου του άρχέγονου χρι­στιανισμού, μετά τή χρησιμοποίησή του άπό τούς ευαγγελιστές Ματθαίο καί Λουκά, χάθηκαν στο διάβα του χρόνου. Τά εντόπισε ή σύγχρονη βιβλική επιστήμη, μετά από τιτάνια προσπάθεια καί εξο­νυχιστική έρευνα εκατό καί πλέον έτών, στο κοινό ύλικό τών δύο παραπάνω Ευαγγελίων.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.