Κριτική συζήτηση, ερμηνεία, κήρυγμα: Τρεις μορφές προσέγγισης του βιβλικού λόγου

Συζήτηση στην 9η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Αφορμή η έκδοση του υπομνήματος στην καθολική επιστολή του Ιακώβου του αείμνηστου καθηγητή Σάββα Αγουρίδη.

Από τον πρόλογο του Βιβλίου

Ή επιστολή του άγιου ’Ιακώβου ορθά χαρακτηρίστηκε ώς «σοβαρή άφυπνιστική κραυγή πού άπευθύνεται πρός τούς χριστιανούς όλων των έποχών» (Johann Michl). Δεν άποτελεί άπλή παράθεση χρήσιμων ήθικοπρακτικών συμβουλών, ούτε έχει τόν πεζό χαρακτήρα τής χρηστομάθειας ή έπιστολή αύτή είναι μάλλον μια ζωντανή, από πηγαία πίστη καί έλπίδα στόν Ίησού Χριστό, αντιμετώπιση επειγόντων ηθικών καί κοινωνικών προβλημάτων τών πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων. Οί περιστάσεις μάλιστα πού έδωσαν αφορμή στόν άγιο ’Ιάκωβο νά άντιμετωπίσει άπό τήν άποψη της χριστιανικής πίστης προβλήματα πού προέκυψαν άπό τή σχέση της χριστιανικής κοινότητας μέ τό κοινωνικό της περιβάλλον καθιστούν τή βαθύτερη μελέτη τής επιστολής έπίκαιρη καί ενδιαφέρουσα. Ή άκριβής άνάλυση τοϋ περιεχομένου τής έπιστολής καί ή ορθή ερμηνεία τών έπιμέρους θεμάτων της θά μπορούσε νά πλουτίσει τίς γνώσεις μας γιά τόν αρχέγονο χριστιανισμό. ’Εξάλλου, ή πραγμάτευση στήν έπιστολή θεμάτων όπως ή έννοια τής πίστεως στό 2,14 κ.έ. καί τά περί του Εύχελαίου στό 5,14 κ.έ. έξαίρει άκόμη περισσότερο τό ένδιαφέρον πού παρουσιάζει ή επιστολή γιά τόν μελετητή. Πέρα άπό όλα αύτά, διαμέσου κάθε στίχου της επιστολής ό λόγος του Θεού, ζών […] και ενεργής και τομώτερος ύπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον καί διϊκνούμενος άχρι μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και κριτικός ενθυμήσεων και εννοιών καρδίας […] (Εβρ 4,12), μιλά πρός τόν μέν αμαρτωλό άνθρωπο θέτοντάς τον ύπό τήν κρίση του Θεού, πρός τόν δέ μετανοοόντα ένσταλάζοντάς του την παράκληση καί τήν ελπίδα τής λύτρωσης.

Γιά πολλούς λόγους τό παρόν υπόμνημα έπρεπε νά γίνει όσο τό δυνατόν σύντομο. ‘Υπάρχει όμως ή ελπίδα ότι, εάν ή έπιχειρούμενη σέ αυτό ανάλυση του περιε­χομένου τής έπιστολής είναι εύστοχη, ή συντομία στήν ερμηνεία των έπιμέρους, χωρίς νά μειώσει τήν αξία τού υπομνήματος γιά τούς ειδικούς, θά εξυπηρετήσει την πλειονότητα των αναγνωστών.

’Αθήνα, 25 Μαρτίου 1956.                                                                    Σάββας Χρ. Άγουρίδης 

Το βιβλίο εκδόθηκε πρώτη φορά το 1956. Πρώτη έκδοση από τον Άρτο Ζωής Απρίλιος του 2012. Στην παρούσα νέα έκδοση το κείμενο έχει μεταγραφεί στη δημοτική.

Μπορείτε να δείτε την εκδήλωση του Άρτου Ζωής το 2011 στο σύνδεσμο

Παρουσίαση του Κυριακοδρομίου του Άρτου Ζωής στην 8η ΔΕΒΘ

http://blogs.auth.gr/moschosg/2012/04/20/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ac%cf%81/

και την εκδήλωση του Άρτου Ζωής το 2010 στο σύνδεσμο

Ας σκεφτούμε με τη Βίβλο στην 7η ΔΕΒΘ

http://blogs.auth.gr/moschosg/2011/11/20/%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%86%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%bb%ce%bf/

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.