Το πασχάλιο μήνυμα του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου και Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Ανδρέα Νανάκη

Ἀδελφοί καί πατέρες, χριστιανοί καί χριστιανές,

Nanakis«Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν… ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς. Καί ἀνελθόντα εἰς τούς Οὐρανούς…». Κατά τήν ὁμολογία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεώς μας καί κατά τήν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Χριστός, «φῶς ἐκ φωτός, Θεός ἀληθινός», ἀναστήθηκε καί ἀνῆλθε εἰς τούς οὐρανούς. Ὡς πρόσωπα καί ὑποστάσεις, πατέρες καί ἀδελφοί, χριστιανοί καί χριστιανές, τήν ἀναστάσιμη αὐτή βραδιά, λαμβάνομε τό φῶς τοῦ Χριστοῦ μας. Γιά ν’ ἁγιαστοῦμε, νά φωτιστοῦν οἱ ψυχές μας, οἱ καρδιές μας, ὁ νοῦς μας, οἱ οἰκογένειές μας, τά σπιτικά μας. Λαμβάνομε τό Ἅγιον Φῶς. Τό φῶς ἐκ τοῦ φωτός. Τό φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός. Ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο. Τό φῶς ἀπό τό καινό μνημεῖο τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τό πρόσωπό μας, ἡ ὑπόστασή μας, καταυγάζεται καί συγκλονίζεται ἀπ’ αὐτή τήν μοναδική ἐμπειρία τῆς ἀποκάλυψης, τῆς καρδιακῆς, τῆς ψυχικῆς, τῆς πνευματικῆς μας κοινωνίας μέ τό Ἅγιον φῶς. Μέ τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, πού φαίνει πᾶσι. Ὅλους ἐμᾶς. Αὐτή ἡ ἐμπειρία τοῦ Ἁγίου φωτός, αὐτό τό μυστήριο τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ ἀκατάλυτου Θείου φωτός εἶναι τό αἰτούμενο γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανό. Γιά τόν κάθε ἄνθρωπο πού βαπτίστηκε στό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ ἐμπειρία καί ἡ ἀποκάλυψη τοῦ μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ προϋποθέτει τήν ἄσκηση, τήν νηστεία καί τήν προσευχή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος. Καί ἔτσι πορευόμεθα στό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἄλλωστε ἡ λέξη «Πάσχα» σημαίνει πέρασμα. Διάβαση ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς.

Ἡ ζωή μας, ὡς ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἄν δέν στηρίζεται στό ἀσκητικό φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας, στήν ταπείνωση, στήν φιλανθρωπία, στήν προσευχή μας, τότε ἐμποδίζομε, τυφλώνομε τά μάτια τῆς ψυχῆς μας. Δέν μᾶς ἀποκαλύπτεται ὁ Χριστός. Δέν ἔχομε ἐμπειρία ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Δέν γνωρίζομε τό Ἅγιον φῶς, πού ἀφειδώλευτα δίνει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία στά ἐνυπόστατα, ἐν Χριστῷ, πρόσωπά Σας, ὡς δῶρο πνευματικό στόν ἀγώνα τῆς ἄσκησης, τῆς συνέπειας, τοῦ καθημερινοῦ χρέους καί τῆς διαρκοῦς εὐθύνης, ὅπως ἐκφράζονται καί μέ τήν παρουσία Σας τήν ἀναστάσιμη αὐτή βραδιά στήν Ἐκκλησία.

Τό πρόβλημα τοῦ πολιτισμοῦ μας καί τῆς κρίσης πού ζοῦμε εἶναι κατ’ οὐσίαν πρόβλημα πνευματικό. Ζητήσαμε νά μᾶς φωτίσουν, νά μᾶς διαφωτίσουν καί νά μᾶς λυτρώσουν ἄνθρωποι. Ἀνθρώπινα φῶτα τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλοχρηματίας, τῆς κενοδοξίας, τῆς ματαιοδοξίας, τῆς σύγχρονης εἰδωλολατρίας. Δηλαδή, φῶτα ἐγωκεντρικῆς ἰδιοτέλειας, πού ἀνάβουν γιά νά σβήσουν. Λησμονήσαμε, ἀπομακρυνθήκαμε ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τό φῶς τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, πού ἡ Ἐκκλησία καθημερινά καί ἐξαιρετικά τήν ἀναστάσιμη αὐτή βραδιά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μᾶς προσφέρει ἀφειδώλευτα, ἁπλόχερα, μέ ἀγάπη, ταπείνωση καί συγχωρητική διάθεση.

Σᾶς εὔχομαι Πατέρες καί Ἀδελφοί, Χριστιανοί καί Χριστιανές, τό ἀναστάσιμο φῶς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τό προαιώνιο, τό ἀΐδιο, τό ἀτελεύτητο, τό ἄσβεστο, τό ἀκατάλυπτο καί καταλυπτό φῶς τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό φῶς πού ἐμπνέει, παραμυθεῖ, ζωοποιεῖ, εὐλογεῖ, συγχωρεῖ, τό φῶς πού συνθλίβει καί καθαγιάζει τόν παλαιό ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας, νά φωτίζει τίς καρδιές μας, τίς ψυχές μας, τά πρόσωπά μας καί τίς ὑποστάσεις μας.

Χρόνια Πολλά!  Χριστός Ἀνέστη!
Αὐτοῦ τό κράτος, τό ἔλεος, ἡ δύναμις καί ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.

  Ἅγιον Πάσχα 2014

Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

†Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ

 Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πηγή: Ιστοσελίδα Ι.Μ. Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.