10η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών

Από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας η 10η Γενική Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) με θέμα «Θεέ της ζωής, οδήγησέ μας στη δικαιοσύνη και την ειρήνη».

Η Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση του Π.Σ.Ε. σύμ­φω­να με το Κα­τα­στα­τι­κό του εί­ναι το α­νώ­τα­το νο­μο­θε­τι­κό σώ­μα. Α­παρ­τί­ζε­ται α­πό ε­πί­ση­μους α­ντι­προ­σώ­πους των εκ­κλη­σι­ών-με­λών που ε­κλέ­γουν οι ί­δι­ες και συ­νέρ­χε­ται, συ­νή­θως, κά­θε ε­πτά χρό­νι­α. Οι Γενικές Συνελεύσεις δίνουν την ευκαιρία στο Π.Σ.Ε. να ανασυγκροτηθεί, να κάνει απολογισμό του έργου που έχει επιτελεστεί, να καθορίσει νέες κατευθυντήριες γραμμές και γενικούς προσανατολισμούς στην εργασία του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την εφαρμογή τους. Ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία στις Εκκλησίες–μέλη να έρθουν σε επικοινωνία και να αναπτύξουν σχέσεις. Εάν κοιτάξει κανείς πίσω και κάνει μια ανασκόπηση των Γενικών Συνελεύσεων, θα παρατηρήσει ότι αυτές μέσω των μηνυμάτων τους, των δηλώσεών τους και των κεντρικών θεμάτων που τις απασχόλησαν αντικατοπτρίζουν την εποχή κατά την οποία έλαβαν χώρα. Κάθε Γενική Συνέλευση σηματοδοτεί μια προσπάθεια των Εκκλησιών να διακρίνουν τον «καιρό», με την καινοδιαθηκική έννοια του όρου, να διαγνώσουν δηλαδή την κατάλληλη χρονική στιγμή (ευ-καιρία) τις προκλήσεις απέναντι στις οποίες αυτές βρίσκονται, έτσι ώστε να οδηγηθούν σε διάκριση, κοινή απόφαση και πράξη.  Κά­θε Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση λει­τούρ­γη­σε ως «σει­σμο­γρά­φος» που κατέ­γρα­ψε τις «δο­νή­σεις» του κό­σμου και τις με­γά­λες ι­στο­ρι­κές προ­κλή­σεις της ε­πο­χής της και προ­σπά­θη­σε να τις ερ­μη­νεύ­σει σε σχέ­ση με την ι­δι­αί­τε­ρη ευ­θύ­νη της Χρι­στι­α­νο­σύ­νης.

Τρία μέλη του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. θα συμμετάσχουν στο μεγάλο αυτό γεγονός ως εκπρόσωποι Εκκλησιών. Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Μαρτζέλος και ο επ. καθηγητής κ. Στυλιανός Τσομπανίδης ως μέλη της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος, και η καθηγήτρια κ. Δήμητρα Κούκουρα ως μέλος της αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.