Πασχάλιο Μήνυμα του Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

Π Α Σ Χ Α Λ Ι Ο Ν  Μ Η Ν Υ Μ Α

Ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

† Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί καί πατέρες, χριστιανοί καί χριστιανές,

Ἑορτάζομε τό ἱερό, τό μυστικό, τό πανσεβάσμιο, τό ἄμωμο, τό καινό, τό λυτρωτικό, τό μέγα καί ἁγιαστικό Πάσχα. Προσκυνοῦμε τόν Ἀναστάντα Χριστό πού ἔφερε «διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Ἦλθε νά προσφέρῃ, νά σκορπίσῃ ἀφειδῶς τήν χάρη τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπό τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ. Ἡ Ἀνάσταση καί ὁ Σταυρός συμπορεύονται. Ἡ εὐλογία τοῦ Σταυροῦ καί ἡ Ἀνάσταση προσφέρονται ὡς δῶρα καθαγιαστικά σέ ὅλη τήν Οἰκουμένη, σἐ ὅλους τούς ἀνθρώπους καί στόν καθένα χωριστά. Ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν συνάνθρωποί μας πού, μέ τόν προσωπικό πνευματικό τους ἀγῶνα καί τήν εὐλογία τῆς χάριτος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, ἔφτασαν καί φτάνουν σέ τέτοια μέτρα ἁγιότητας, ὅπου βίωναν διαρκῶς τήν ἀνέσπερη καί ἀτελεύτητη κατάσταση τοῦ ἀναστάσιμου φωτός. Ἐνδεικτικά ἀναφέρομε τόν Ἅγιο Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. Ὁ ἐσωτερικός του κόσμος, ὁ ἔσω ἄνθρωπος, ἡ καρδιά του, διαρκῶς καταυγαζόταν ἀπό τό λυτρωτικό μυστήριο τοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τῶν νεωτέρων χρόνων ἀπηύθυνε πρός τούς ἀνθρώπους, ἀντί ἄλλου χαιρετισμοῦ, τό «Χριστός ἀνέστη χαρά μου», ὅλες τίς ἡμέρες τοῦ χρόνου.

Ὅμως ὁ Ἅγιος Σεραφείμ ἦταν διαρκῶς λουσμένος ἀπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως, διότι σήκωνε ἀδιαμαρτύρητα, καρτερικά καί ἀποφασιστικά, τόν Σταυρό τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς του. Ἀντλοῦσε θάρρος καί δύναμη ἀπό τήν προσευχή καί μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ὑπέμενε τούς πειρασμούς καί τίς δοκιμασίες.

          Πατέρες καί ἀδελφοί, χριστιανοί καί χριστιανές,

Ἑορτάζομε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, ἐν μέσῳ δύσκολων καί μεγάλων προβλημάτων. Ἐν μέσῳ πολύπλευρης κρίσης. Πολλοί συνάνθρωποί μας, πολλά παιδιά, σηκώνουν καθημερινά τόν Σταυρό τῆς φτώχειας καί τῆς ἀνέχειας. Στεροῦνται ἀκόμη καί «τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον». Γι’ αὐτό, μαζί μέ τίς ἀναστάσιμες εὐχές μου, ἐκφράζω καί τίς εὐχαριστίες μου, γιά τήν βοήθεια πού προσφέρατε καί προσφέρετε, ἀπό τό περίσσευμα ἤ τό ὑστέρημά Σας, στήν τοπική μας Ἐκκλησία, τήν Μητρόπολή μας, προκειμένου νά βρίσκεται καθημερινά, πλησίον τῶν ἀδελφῶν μας πού δυστυχοῦν. Ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης Σας, ἡ ὑλική συμβολή Σας, ὑπῆρξαν, ὅπως κάθε χρόνο, ἀξιομνημόνευτα καί καθοριστικά. Χωρίς τήν συμπαράστασή Σας, χωρίς τήν δική Σας ἐνίσχυση δέν θά ὑπῆρχε ἡ Παγκοινιά Παιδικοῦ Γεύματος, οὔτε ἡ διανομή τῶν σαράντα τόνων τροφίμων τίς ἡμέρες τοῦ Πάσχα, ἀλλά καί καθημερινά.

Ὁ Χριστός, μέ τόν Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή Του, κατέστησε ἐμᾶς τούς χριστιανούς ἐκπροσώπους του γιά τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη, τήν δικαιοσύνη καί τήν ἀλληλεγγύη πρός τούς ἀνθρώπους καί τόν κόσμο. Μέ τίς πρωτοβουλίες τῆς ἀλληλεγγύης, πού ἐκφράζετε στόν πτωχό καί νεόπτωχο πλησίον Σας, γίνεστε, πατέρες καί ἀδελφοί, χριστιανοί καί χριστιανές, συναθλητές καί συμπαραστάτες, στόν πόνο καί τήν πικρία τοῦ Χριστοῦ μας, κατά τήν πορεία Του στόν Γολγοθᾶ.

Ὅμως, τόν Γολγοθᾶ καί τόν Σταυρό ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση. Αὐτή τήν χαρά, τό φῶς, τήν εὐλογία καί τό ἔλεος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας, στερήθηκε ὁ ἄφρονας πλούσιος τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς, πού εἶχε θέσει ὡς αὐτοσκοπό τῆς ζωῆς του τήν συγκέντρωση ἀγαθῶν στίς ἀποθήκες του, στίς τράπεζες, δηλαδή, τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἐσωτερική κενότητα καί ἡ ζημιογόνος ροπή τοῦ πλουσίου πρός τόν ἀλόγιστο πλουτισμό εἶναι ἐκεῖνα πού συνοψίζονται στή φράση: «καθελῶ μου τάς ἀποθήκας καί μείζονας οἰκοδομήσω»  (Λκ. 12,18). Ἀδιαφοροῦν οἱ ἄφρονες πλούσιοι ὅλων τῶν ἐποχῶν γιά τόν Σταυρό καί τόν Γολγοθᾶ τῆς φτώχειας καί τῆς πείνας, τῆς ἀδικίας καί τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν συνανθρώπων καί τῶν ἀδελφῶν του. Δέν ὑιοθετοῦν τό δικό Σας παράδειγμα. Γι’ αὐτό ἡ ἀφιλάνθρωπη ψυχή τους, μέ τό πληγωμένο ἀπό τίς ἁμαρτίες σῶμα τους, ἔμειναν καί μένουν ἀμέτοχα τοῦ ἀνεσπέρου, λυτρωτικοῦ καί ἁγιαστικοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως, τόσο στήν παροῦσα ζωή, ὅσο καί στήν ἄλλη, τήν οὐράνια, τήν «Ἄνω Ἱερουσαλήμ».

Εὔχομαι πλούσια τήν χάρη, τό ἔλεος καί τήν εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου στίς οἰκογένειές Σας, στά παιδιά Σας, προσωπικά στόν κάθε συνάνθρωπό μας.

Χρόνια Πολλά!  Χριστός Ἀνέστη!

«Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ἡμῶν. Ἡ ἀγάπη μου μετά πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀναστάντα. Ἀμήν» (Α΄ Κορ. 22).

Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

† Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πηγή: Ιστοσελίδα Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.