Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια»

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια». Αντικείμενο του ΠΜΣ «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» είναι η διεπιστημονική μελέτη και η έρευνα της πολυεπίπεδης σχέσης μεταξύ της θρησκείας και της πολιτικής και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στη διατήρηση της διεθνούς ασφαλείας και της ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτό, βασικός παράγοντας είναι η ορθή διαχείριση του ανθρωπίνου κεφαλαίου από την πλευρά των θρησκευτικών, πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών στα μεταβαλλόμενα διεθνή πολυθρησκευτικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και ειδικότερα στη γεωπολιτική πραγματικότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΠΜΣ αποτελεί η προσέγγιση και κατανόηση του ρόλου της θρησκευτικής και πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο της διοίκησης και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στα ποικίλα κοινωνικοπολιτικά περιβάλλοντα στα οποία το Ισλάμ κατέχει κυρίαρχη θέση.

Η διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου συμπεριλαμβάνει γνωστικές περιοχές όπως: θεολογία, θρησκεία, Ισλάμ, θρησκεία και γεωπολιτική, θρησκεία – κοινωνία και πολιτισμός, θρησκεία – κράτος και οικονομία, θρησκεία – διεθνής ασφάλεια και διεθνείς οργανισμοί, θρησκεία και χειρισμός κρίσεων, ηγεσία – διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και λήψη αποφάσεων. Το ΠΜΣ «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνής Ασφάλεια» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης, η ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας, η παροχή εξειδικευμένων δεξιοτήτων καθώς και η διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και με σεβασμό της ακαδημαϊκής ελευθερίας και δεοντολογίας.

Η θρησκεία ως ένα παγκόσμιο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο επηρεάζει ποικιλοτρόπως τις διεθνείς σχέσεις είναι επίσης πολύπλευρη και ως εκ τούτου καθίσταται μία από τις πιο σημαντικές μεταβλητές τους. Είναι πλέον γενική η παραδοχή ότι οι βασικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων δεν μπορούν να προσφέρουν μια πλήρη ερμηνεία της διεθνούς πολιτικής και όσων συμβαίνουν στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον χωρίς να λάβουν υπόψη τους την εξέλιξη και τη λειτουργία του θρησκευτικού φαινομένου.

Το ΠΜΣ αποβλέπει στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου και στελεχών ικανών να εμβαθύνουν, να λειτουργήσουν και να ηγηθούν αποτελεσματικά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο στο ευρύτερο πεδίο που περιλαμβάνει τη σχέση της θρησκείας της γεωπολιτικής και της ασφάλειας στο σύγχρονο, διεθνές και μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Έμφαση δίνεται:

α) στη μελέτη του ρόλου της Θρησκείας στη διεθνή σκηνή, στη διασύνδεσή της με την Γεωπολιτική και την εξωτερική πολιτική των Κρατών καθώς και στη συμβολή των διεθνών θρησκευτικών Οργανισμών στην πρόληψη συγκρούσεων και στην οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας.

β) στην μεθοδολογία της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της ενίσχυσης της διοικητικής αποτελεσματικότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, μέσα από την καλλιέργεια διαπολιτισμικής επικοινωνίας και την τροποποίηση συμπεριφορών και στερεοτυπικών αντιλήψεων.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι οι φοιτητές/ριες να:

  • προσεγγίζουν κριτικά τη σύγχρονη, πλουραλιστική και ευμετάβλητη θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα
  • διακρίνουν τη θρησκεία ως παράγοντα και εγγυητή της κοινωνικής συνοχής αλλά και ως αφορμή ή άλλοθι εντάσεων και συγκρούσεων
  • προσδιορίζουν κριτικά και εποικοδομητικά τις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και θρησκευτικές συνιστώσες που έχουν διαμορφώσει και συνεχίζουν να διαμορφώνουν τις αραβικές χώρες και ευρύτερα τον ισλαμικό κόσμο
  • γνωρίζουν στοιχεία της ισλαμικής ιστορίας και θεολογίας ώστε να ερμηνεύουν τις σύγχρονες πολιτιστικές, πολιτικές και θρησκευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αραβικός κόσμος και οι λαοί της Μέσης Ανατολής
  • καλλιεργούν δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να συνυπάρχουν με άτομα από διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο
  • αντιληφθούν τη συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή και στον διάλογο μεταξύ χριστιανισμού και θρησκειών
  • κατανοούν το φαινόμενο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού διακρίνοντας τις πολιτιστικές, ιστορικές, θεολογικές και πολιτικές αιτίες του

Απονομή διπλώματος ΠΜΣ

Tο ΠΜΣ ολοκληρώνεται με την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master of Arts, 90 ECTS) στη «Θρησκεία, Γεωπολιτική και Διεθνή Ασφάλεια».

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο και εκδίδεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται το Τμήμα Θεολογίας και το ΑΠΘ, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του ΔΜΣ, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του ΠΜΣ, τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και η αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα.

Στον απόφοιτο μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του ΠΜΣ.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να λάβουν είτε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και τυχόν υποχρεώσεις τους που σχετίζονται  με τη φοιτητική μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], Πρόκειται για ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθ εστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα και εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών και του/της Προέδρου του Τμήματος ή του/της Αναπληρωτή/τριάς του. Πραγματοποιείται τρεις φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνει η Γραμματεία και συμπίπτουν με την απονομή των πτυχίων του Α’ κύκλου σπουδών του Τμήματος Θεολογίας.

Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 3 άρθρο 31 ν. 4485/2017).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νομικού και θεσμικού πλαισίου προϋποθέσεις κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από απόφαση της οικείας Συνέλευσης η οποία κοινοποιείται στις Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.