Χρήστος Κ. Οικονόμου, Θεολογία της Καινής Διαθήκης και Πατερική Ερμηνευτική, ΒΒ 21, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Στόν παρόντα τόμο δημοσιεύονται εισηγήσεις σέ έπιστημονικά συνέδρια, συμμετοχές σέ τιμητικούς τόμους καί άρθρα σέ περιοδικά, πού παρουσιάστηκαν την τελευταία πενταετία. Οί μελέτες αυτές είναι καρπός τής ένασχολήσεως μας μέ τή θεολογία τής Καινής Διαθήκης καί τήν πατερική ερμηνευτική.

Ή βιβλική θεολογία στηρίζεται στήν πατερική καί σύγχρονη έρμηνευτική παράδοση καί άποτελεί τή βάση τής θεολογικής έπιστήμης. άπό τήν όποια ξεκινούν όλες οί άλλες ειδικότητες. Ό πλούτος τής πατερική ς ερμηνευτικής δίνει τις κατευθύνσεις γιά ερμηνεία τής ‘Αγίας Γραφής δυναμικά καί όχι στατικά καί όδηγεί πρός ένα σύγχρονο προβληματισμό. Παράλληλα, άνοίγει τούς ορίζοντες τού ερμηνευτή, ώστε νά άντιμετωπίσει τίς προκλήσεις των καιρών διαλεκτικά καί όχι μονοδιάστατα.

Πιστεύουμε πώς ό ορθόδοξος ερμηνευτής έχει χρέος νά κάνει τήν έπιστημονική του παρέμβαση στις προκλήσεις τής σύγχρονης βιβλικής έπιστήμης, νά διαλεχθεί μέ τούς έρευνητές τών άλλων ομολογιών καί νά παρουσιάσει τίς θέσεις καί τήν προβληματική τής μακραίωνης έκκλησιαστικής παραδόσεως ώς δυναμικό στοιχείο εμπειρίας καί ζωής τής χριστιανικής κοινότητας. Αυτό προϋποθέτει τή γνώση τόσο τής έκκλησιαστικής παραδόσεως όσο καί τών πόρισμάτων τής σύγχρονης έρευνας, ώστε μέσα από μιά δια-λεκτική επιχειρηματολογία νά όδηγηθούμε στη σύνθεση των απόψεων, όπου είναι δυνατό, ή στην άποσαφήνιση των διαφορετικών έρμηνευτικών καί θεολογικών τάσεων τής θεολογίας τής Καινής Διαθήκης καί των πατερικών θεολογικών άπόψεων.

Στη σειρά Βιβλική Βιβλιοθήκη 11, εκδόσεις Π. Πουρναρά, δημοσιεύσαμε τόν πρώτο τόμο μέ τίτλο, Βιβλικές μελέτες γιά τόν άρχέγονο Χριστιανισμό, Θεσσαλονίκη 1998. Στις δεκαπέντε εργασίες πού δημοσιεύουμε στόν παρόντα δεύτερο τόμο των βιβλικών μας μελετών, στήν ίδια σειρά, προσπαθούμε νά παρουσιάσουμε μιά προβληματική, συνδυάζοντας θέματα τής βιβλικής θεολογίας καί τής πατερικής έρμηνευτικής μέ ένα δυναμικό σύγχρονο τρόπο, πού νά άπαντα, στόν προβληματισμό καί τήν πρόκληση, γιά μιά νέα προσέγγιση του άποκαλυμμένου λόγου του Θεού, όπως κατανοήθηκε καί βιώθηκε μέσα άπό τή σχέση τής καταφατικής καί αποφατικής θεολογίας τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας καί τής σύγχρονης έρευνας. Ή δημοσίευση τών μελετών του τόμου αύτού θεωρήθηκε χρήσιμη γιά τούς φοιτητές τής Θεολογίας, τούς θεολόγους, αλλά καί γιά κάθε έρευνητή πού θέλει νά προβληματιστεί γύρω άπό βιβλικά θέματα.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.