Χρήστος Κ. Oικονόμου, Οι Απαρχές της Οικουμενικότητας της Εκκλησίας, ΣΑΧ 1, Θεσσαλονίκη 1997

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Στις μέρες μας πού ή ιδέα τής ένωμένης Ευρώπης βρίσκει πολλούς οπαδούς, τόσο στόν τόπο μας όσο καί σέ όλόκληρο τόν ευρωπαϊκό χώρο, ενώ παράλληλα ή οικουμενική κίνηση καί ή ιεραποστολή βρίσκεται σέ έξαρση, πιστεύουμε ότι μιά μελέτη πού διερευνά τά βιβλικά δεδομένα γιά τήν οικουμενική άποστολή τής Εκκλησίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον.

Σκοπός τής παρούσας μελέτης είναι νά δώσει άπάντηση πρώτα στό έρώτημα άν ή άποστολή του ’Ιησού καί των μαθητών του σύμφωνα μέ τίς μαρτυρίες του ευαγγελίου του Ματθαίου είναι εθνική ή οικουμενική, στή συνέχεια νά διερευνήσει τίς ίστορικοθεολο γικές προϋποθέσεις των Πράξεων τών ’Αποστόλων γιά τήν ιεραποστολική δράση του Παύλου στά έθνη καί τέλος, νά προσπαθήσει νά δώσει άπάντηση στό δίλημμα άν ή άποστολή του Παύλου είναι έθνική ή οικουμενική.

Σύμφωνα μέ τήν παραπάνω προβληματική κρίνουμε σκόπιμο νά διαιρέσουμε τήν παρούσα έργασία σέ τρία μέρη, ώστε στό κάθε μέρος νά διαπραγματευτούμε ένα από τά θέματα πού άναφέραμε. Τό πρώτο μέρος, πού περιλαμβάνει τήν άποστολή του Ίησού καί τών μαθητών, άποτελεί διευρυμένη μορφή έπιστημονικής εισηγήσεώς μας, πού παρουσιάστηκε στή Ζ’ Σύναξη ’Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων, ή όποια πραγματοποιήθηκε στό Βουκουρέστι τής Ρουμανίας (25-30 Σεπτεμβρίου 1993), μέ θέμα «Τό κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο». Τό δεύτερο μέρος, πού άναφέρεται στίς ίστορικοθεολογικές προϋποθέσεις των Πράξεων των ’Αποστόλων γιά την ιεραποστολή του Παύλου στά έθνη, άποτελεί διευρυμένη μορφή επιστημονικής εισηγήσεως, πού πρωτοπαρουσιάστηκε στό πρώτο διεθνές έπιστημονικό συνέδριο τής ίεράς Μητροπόλεως Βέροιας, Ναούσης καί Καμπανίας στή Βέροια (27-28 Ιουνίου 1995) με θέμα «Ό ’Απόστολος Παύλος καί ή Βέροια». Τό τρίτο μέρος, πού άναφέρεται στήν οικουμενική άποστολή του Παύλου, άποτελεί διευρυμένη μορφή διαλέξεως πού πρωτοπαρουσιάστηκε κατά τούς πανηγυρικούς έορτασμούς πρός τιμή τών πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, στίς 29 Ιουνίου 1995 στή Μονή Βλατάδων τής Θεσσαλονίκης.

Τά τρία μέρη τής έργασίας είναι προφανές ότι παρουσιάζουν μιά εσωτερική συνοχή καί ένότητα, ή οποία άνταποκρίνεται καί δικαιολογεί πλήρως τόν τίτλο του βιβλίου πού άναφέρεται στίς άπαρχές τής οικουμενικότητας τής ’Εκκλησίας κατά τήν Καινή Διαθήκη καί ιδιαίτερα κατά τόν Ματθαίο καί τις Πράξεις τών ’Αποστόλων. Έπιμείναμε στά δύο αυτά ιερά κείμενα τής Καινής Διαθήκης, γιατί διακρίναμε ότι εκεί ουσιαστικά έστιάζεται περισσότερο τό πρόβλημα τής έθνικής ή οικουμενικής άποστολής του Ίησού καί «του πρώτου μετά τόν ένα» συνεχιστή του άποστολικού του έργου.

Τέλος, έπειδή ή οικουμενική κίνηση καί ή ιεραποστολική δράση τής ’Εκκλησίας στίς μέρες μας βρίσκεται σέ προχωρημένο στάδιο, πιστεύουμε ότι ή βιβλική θεμελίωση τής οικουμενικής άποστολής τής Εκκλησίας άποτελεί χρέος τής σύγχρονης έρμηνευτικής θεολογίας. ’Από την άποψη αυτή κρίνουμε ότι ή παρούσα εργασία άποτελεί συμβολή πρός την κατεύθυνση τής θετικής άνταπόκρισης τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας πρός τήν πραγματική άποστολή της, πού είναι ό ευαγγελισμός τής οικουμένης καί ή σωτηρία του άνθρώπου. Δέν είναι δυνατόν νά γίνεται στίς μέρες μας τόσος λόγος περί οικουμενικού διαλόγου χωρίς να γνωρίζουμε τό ίστορικοθεολογικό υπόβαθρο τής οικουμενικής άποστολής τής Εκκλησίας. Ή παρούσα μελέτη προσπαθεί νά άνταποκριθεί σέ μιά τέτοια πρόκληση.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.