Χαιρετισμός τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Θεολογίας κ. Παναγιώτη Ἰ. Σκαλτσῆ στήν Ὁρκωμοσία τῶν φοιτητῶν

«Τό Πνεῦμα μή σβέννυτε» (Α΄ Θεσ. 5,19)

Κύριε Κοσμήτορα

Κυρίες καί Κύριοι Συνάδελφοι

Κυρίες καί Κύριοι

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι γιά ὅλους μας, ἀλλά πρωτίστως γιά σᾶς, νέοι πτυχιοῦχοι τοῦ Τμήματος Θεολογίας, ἡμέρα χαρᾶς, γιορτῆς καί ἀναμνήσεων. Εὐκαιρία ἀναφορᾶς στίς ἐμπειρίες, τούς προβληματισμούς καί τίς πνευματικές ἀναζητήσεις στίς ὁποῖες ἐπιδοθήκατε κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν σας. Ὡς χῶρος τοῦ Πνεύματος τό Πανεπιστήμιο, τῆς δημιουργικῆς γνώσης καί ἄσκησης τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἐλευθερίας, σᾶς ἔδωσε ὅλες ἐκεῖνες τίς προϋποθέσεις καί τά κριτήρια γιά τήν ἀπό δῶ καί πέρα πορεία σας. Ἡ μέ τή στήριξη τῶν καθηγητῶν σας σπουδή στά κείμενα τῆς Θεολογίας, τήν πνευματικότητα καί τόν πολιτισμό πού αὐτά ἐκφράζουν σᾶς ἐνθαρρύνει, ὥστε στόν τρόπο τῆς ζωῆς σας καί στό πεδίο τῶν διαπροσωπικῶν καί κοινωνικῶν σας σχέσεων νά μήν ἀφήνετε ποτέ νά σβήσει ἡ φλόγα τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

«Τό Πνεῦμα μή σβέννυτε»[1] εἶναι προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τούς Χριστιανούς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Θεσσαλονικέων, μέ τήν ἔννοια νά μήν κάνουν ἐπιλογές πού σβήνουν τή φλόγα καί τό φῶς τοῦ Πνεύματος στήν καρδιά καί τή ζωή τους. Νά ἀναδεικνύουν τά χαρίσματά τους. Σέ συνδυασμό δέ μέ τήν ἑπόμενη προτροπή «προφητείας μή ἐξουθενεῖτε»[2], νά μήν ὑποβαθμίζουν τό προφητικό χάρισμα πού οἰκοδομεῖ τήν Ἐκκλησία καί ἐπιτρέπει σέ ὅσους τό ἔχουν νά δίδουν σωστές κατευθύνσεις στούς ἀνθρώπους καί νά τούς στηρίζουν στίς δύσκολες καταστάσεις τῆς ζωῆς των.

Ἡ προτροπή «Τό Πνεῦμα μή σβέννυτε», ἐδῶ καί ἕνα-δύο χρόνια, εἶναι ἀναρτημένη πάνω ἀπό τήν κεντρική πύλη τοῦ κτηρίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ὡς μήνυμα ὅτι πρέπει νά διακονοῦμε καί θεραπεύουμε τή θεολογία πού στηρίζεται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ, γίνεται «τοῖς πᾶσι τά πάντα»[3] καί ἔχει τό Πνεῦμα, τό ἅγιο Πνεῦμα, ἄσβεστο στή διδασκαλία καί τίς ἐφαρμογές της.

Ἡ δική σας ἀποστολή, ἀγαπητοί μου νέοι πτυχιοῦχοι τοῦ Τμήματος Θεολογίας, στήν Ἐκκλησία, τήν Ἐκπαίδευση καί τήν Κοινωνία ὀφείλει νά ἐμπνέεται ἀπό ὅσα περί τῆς φλόγας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀναφέρει καί προτρέπει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Νά ἐνσαρκώνετε καί νά προβάλλετε τό πρότυπο τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου πού ἐμφορεῖται ἀπό τά χαρίσματα καί τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως «ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια»[4]. Στόχος τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι μόνο ἡ ἀπόκτηση πολλῶν γνώσεων, ἀλλά πρωτίστως ἡ ἐνοίκηση τοῦ Πνεύματος στήν καρδιά[5], ἡ ὑπέρβαση τοῦ φρονήματος τῆς σαρκός[6] καί ἡ ἐν τῷ κόσμῳ ἀναστροφή «ἐν χάριτι Θεοῦ»[7] καί «πνεύματι Θεοῦ»[8].

Ὁ λόγος σας ἐπίσης δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι προφητικός, πνευματικός, πού ἐμπνέει τήν ἀλήθεια καί τήν δικαιοσύνη. Λόγος πού καλλιεργεῖ τό αἴσθημα τῆς ἐμπιστοσύνης, τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης μεταξύ μας. Λόγος πού μᾶς κρατᾶ σέ ἐγρήγορση καί στάση εὐθύνης γιά τήν ἀντιμετώπιση συμπεριφορῶν καί καταστάσεων πού φιμώνουν τήν ἐλεύθερη ἔκφραση, ξεγυμνώνουν τήν ψυχή μας, ἀπαξιώνουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἐνθαρρύνουν τά φαινόμενα τῆς ἀνομίας, προσβάλλουν τόν πολιτισμό μας, σβήνουν, μέ λίγα λόγια, τήν φλόγα τοῦ Πνεύματος καί, ὅπως εὔστοχα ἔχει γραφεῖ, τό ἀφήνουν «ἔκθετο νά γίνει βορά τῶν ἀσυνειδήτων»!

Πολλοί, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἐκεῖνοι πού, μέ διάφορους τρόπους, θέλουν νά σβήσουν τή φλόγα τοῦ Πνεύματος μέσα μας καί γύρω μας. Δέν εἶναι λίγοι καί ἐκεῖνοι πού ἀγνοοῦν ἢ διαστρέφουν, φιμώνουν καί ἐπιθυμοῦν τήν ἀκύρωση τοῦ προφητικοῦ λόγου τῆς Θεολογίας στήν ἐποχή μας. Σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν καί αὐτῆς τῆς νοοτροπίας, ἡ δική σας εὐθύνη εἶναι νά σταθεῖτε ἀνάχωμα σέ ὅ,τι ἐμποδίζει τό Πνεῦμα νά πνέει ὅπου θέλει[9], νά ξυπνᾶ συνειδήσεις καί νά ἐνεργεῖ τά χαρίσματα στίς καρδιές καί τίς συμπεριφορές τῶν ἀνθρώπων.

Κλείνοντας θά ἤθελα τούτη τή στιγμή τοῦ ἀποχωρισμοῦ νά σᾶς προσφέρω ὡς ἐνθύμιο κάτι ἀπό τήν ἐρευνητική ἱστορία καί προσφορά τῆς Σχολῆς μας καί τοῦ Τμήματος στήν κοινωνία· τή μετάφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης πού ἐκπόνησαν οἱ καθηγητές τῆς προηγούμενης γενιᾶς τῶν ἑρμηνευτῶν δασκάλων μας γιά λογαριασμό τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἐταιρείας. Σέ λίγο, πού θά περάσετε νά σᾶς συγχαροῦν οἱ καθηγητές σας, θά δωρίσω στήν καθεμιά καί στόν καθένα ἀπό σᾶς ἕνα ἀντίτυπο, προσφορά τοῦ σωματείου «Φίλοι τῆς Ἁγίας Γραφῆς», πιστεύοντας ὅτι θά ἀποτελέσει σημαντικό βοήθημα καί ἀσφαλῆ ὁδοδείκτη ὅλων τῶν προσωπικῶν σας ἐπιλογῶν ὡς θεολόγων. Πρωτίστως δέ νά ἀγρυπνεῖτε καί νά ἐργάζεστε γιά τό ἄσβεστον τοῦ Πνεύματος στήν κοινωνία καί τόν κόσμο, ἀλλά καί γιά τήν διαμόρφωση στό νοῦ καί τήν καρδιά τοῦ καθενός ἀνάλογων κριτηρίων, ὥστε νά ἐξετάζει τά πάντα καί νά κρατᾶ τό χρήσιμο, κατά τό «πάντα δέ δοκιμάζετε, τό καλόν κατέχετε»[10].

Θερμά συγχαρητήρια! Καλή πορεία στή ζωή σας!

[1] Α΄ Θεσ. 5,19.

[2] Α΄ Θεσ. 5,20.

[3] Πρβλ. Α΄ Κορ. 9,3.

[4] Γαλ. 5,22-23.

[5] Πρβλ. Ρωμ. 8,10-11.

[6] Πρβλ. Ρωμ. 8,6.

[7] Β΄ Κορ. 1,12.

[8] Ρωμ. 8,14.

[9] Πρβλ. Ἰω. 3,8.

[10] Α΄ Θεσ. 5,21.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.