Παρουσίαση του Αρχιμ. Γερβάσιου Ραπτόπουλου, από τον Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ π. Βασίλειο Καλλιακμάνη

ΚΕ_60

Τιμητική εκδήλωση με θέμα: «Ανθρώπων διακονία: Τιμής χρέος προς τους ιερείς που στέκονται δίπλα στον άνθρωπο» (Αίθουσα τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ, 8 Μαΐου 2019)

Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα­νε­πι­στημίου Θεσσα­λο­νίκης με ιδιαίτερη χαρμονή και ευφροσύνη υποδέχεται σή­μερα πανηγυρικά μαζί με άλλους εκλεκτούς κληρικούς τον πολυσέβαστο Αρχιμανδρίτη Γερβάσιο Ραπτόπουλο τέκνο πιστό της Εκκλησίας του Χριστού.

Πολλοί φορείς αναγνώρισαν την προσφορά προς τους φυλακισμένους και τίμησαν τον π. Γερβά­σιο: μεταξύ αυτών η Ακαδημία Αθηνών, η Εκκλησία της Ελλάδος, Πα­τριαρ­χεία, Ιερές Μητροπόλεις, Δήμοι, Σωματεία και Σύλλο­γοι. Στη σημερινή εκδή­λωση θέλουμε να προσδώσουμε κάποιο διαφο­ρε­τικό νό­ημα. Βλέπουμε το έργο του π. Γερβασίου ως σαρκωμένη θεο­λογία. Ζω­ντα­νό δείγμα εφαρμοσμένου θεολογικού λόγου. Διότι η θεολογία όταν πε­ριο­ρίζεται σε βαθυστόχαστες ιδέες και φιλοσοφικές υπερπτήσεις κινδυνεύει να εκπέσει σε ιδεολογία. Γι’ αυτό και η εμπειρική βίωσή της στην καθημερινή ζωή των χριστιανών διασώζει την αλήθεια αφενός για τον Τριαδικό Θεό και αφετέρου για τον άνθρωπο ως υπο­ψή­φιο πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Κι έχει αποδειχθεί, ότι όποιος τιμά και σέβεται το Θεό, τιμά και σέβεται και τον άνθρωπο. Να σημειωθεί ακόμη, ότι η κοινωνική προσφορά, όταν δεν στηρί­ζεται στην ευαγγελική ανιδιοτέλεια και την αποστολική απλότητα διο­λι­σθαίνει προς τον κοινωνικό ακτιβισμό προς δημιουργία εντυπώσεων.

ΚΕ_68

Θεωρούμε, ότι ο π. Γερβάσιος δεν έχει ανάγκη επαίνων και τιμητικών δια­κρί­σεων, αφού ως ιερεύς του Υψίστου αξιώνεται να αναπέμπει δεήσεις και ικε­σίες προς τον Τριαδικό Θεό υπέρ των «ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων» και να «θεάται αυτοψεί το πρόσωπον της Αγίας Ανα­φο­ράς». Νομίζουμε, ότι εκείνος τιμά τη Θεολογική Σχολή του Αρι­στο­τε­λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της οποίας υπήρξε απόφοιτος. Ως κληρικός που καθίσταται άξιος της αποστολής του, ακολουθεί τον Σταυρωθέντα και Α­ναστάντα Κύριο και αίρει στους ώμους του τους καημούς και τις αλγηδόνες του τραυματισμένου και πληγωμένου συνανθρώπου. Ίσταται όρθιος ενώ­πιον εχθρικών κοσμικών δυνάμεων και δέχε­ται το βάρος των συνεπειών του κοι­νωνικού κακού. Δεν ρίχνει ευθύνες στους φυλακισμένους συνανθρώπους μας που καλείται να βοηθήσει. Τους αγκαλιάζει με την αγάπη του. Ως άν­θρω­­πος του Θεού ενώνει, συγκινεί, γεφυρώνει και εμπνέει την έμπρακτη α­γά­πη.

Γι αυτόν ακριβώς το λόγο περιποιεί τιμή για το Τμήμα Θεολογίας η παρουσία σας εδώ, σεβαστέ μας π. Γερβάσιε. Το παράδειγμά σας μπορεί να γί­νει σπινθήρας στις ευαίσθητες καρδιές των φοιτητών μας, αλλά και πολ­λών από το πυκνό ακροατήριο που γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα αυτή. Να α­­νά­ψει τη φλόγα της ανιδιοτε­λούς και άδολης προσφοράς προς κάθε άν­θρω­πο. Έχουμε επίγνωση ως χριστιανοί, ότι με ελάχιστες δυνάμεις δεν μπορούμε να μεταμορ­φώσουμε διαμιάς την κοινωνία σε παράδεισο, αλλά μπορούμε να α­γω­νι­σθούμε να μη γίνει κόλαση. Να γίνουμε η μικρά ζύμη, που «όλον το φύ­ραμα ζυμοί» (Γαλ. 5,9).  Και σε αυτό δείχνετε φωτεινό δρόμο. Διότι, όντως η α­δε­λφό­τητα «Οσία Ξένη» που έχετε ιδρύσει, ως «νέο φύραμα» παιδαγωγεί χρι­στια­νο­­πρεπώς για τέσσερις και πλέον δεκαετίες χιλιάδες νέα παιδιά και από την άλλη για 42 συνεχή χρόνια έχει συμβάλλει στην αποφυ­λάκιση 16.400 απόρων κρατούμενων. Έχετε επισκεφθεί φυλακές σε 90 χώρες του κόσμου και το ποσό των 5.550.000 ευρώ που έχε­τε διαθέσει δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Θυμάμαι, που μου είχατε α­να­φέρει σε μια συνά­ντησή μας, ότι είχατε κάποιον ηλικιωμένο που πρό­σφερε ένα ευρώ το μήνα και με αυτό το ποσό είχατε απο­φυ­λακίσει κά­ποιον ά­πορο μικροποινίτη. Θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα για τον π. Γερ­βά­σιο, αλλά θεωρώ προ­τιμότερα να του δώσουμε χρόνο, για να απευ­θύ­νει λόγον αγαθόν προς όλους μας.

ΚΕ_72

Επίσης, επειδή έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον Σεβ. Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα θα ήθελα να μεταφέρω τις ολό­θυμες πατρικές του ευχές προς τον πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας κ. Πα­ναγιώτη Σκαλτσή και στους διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής, αλλά και τους τιμωμένους κληρικούς μας. Ο Σεβ. θεωρεί ότι το έργο που επιτελούν οι τιμώμενοι ιερείς είναι ξεχωριστό και αξίζει επαίνων και διακρίσεων προς δόξαν του Τριαδικού Θεού και της Εκκλησίας. Αισθάνεται ιδιαίτερα ευτυχής διότι ο π. Αθηνα­γόρας υπάκουσε στην προτροπή του και πήγε στην ενορία του Αγίου Νεκταρίου του Δενδρο­ποτάμου. Εκεί εντός 15 ετών κατόρθωσε με τη χάρη του Θεού να παρουσιάσει ένα αξιοζήλευτο έργο.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.