Το πασχάλιο μήνυμα του Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου και Καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Ανδρέα Νανάκη

Νανάκης

«Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι».

Μέ τό μυστήριο τῆς Ἀναστάσεως κορυφώνει τήν φανέρωση καί ἀποκάλυψή Του ἡ παναλήθεια καί ἡ αὐτοαλήθεια τοῦ προϋπάρχοντος Θεοῦ Λόγου, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ προϋπάρχων ἀχρόνως ἐνυπόστατος Λόγος, πού ἤτανε μέ τόν Θεό, ὅπως μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης καί ὅπως ἀκούομεν εἰς τό Εὐαγγέλιον τῆς ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, εἰσῆλθε εἰς τάς ἀτραπούς τῶν ἀνθρωπίνων περιπετειῶν καί δοκιμασιῶν, διά νά ὁδηγηθῇ τελικά εἰς τόν Γολγοθᾶ καί εἰς τόν Σταυρόν, ἀπό τούς πολλαπλῶς εὐεργετηθέντες, μέ θεοσημεῖα, μέ θαυμαστά γεγονότα ἰάσεων λεπρῶν, τυφλῶν, παραλυτικῶν, μέχρι καί ἀναστάσεων νεκρῶν. «Λαός μου τί ἐποίησά σοι καί τί μοί ἀνταπέδωκας;».

Εἰς τό κενόν μνημεῖον τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ὑποστασιοποιεῖται ἡ τελευταία ἔκφραση τοῦ Θείου δράματος, πού ἐνυλώνει τήν ὑπέρβασή του, ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Θεανθρώπου καί δι’ αὐτοῦ τελετουργεῖται ἡ σύνολη κατάλυση τοῦ ἀνθρωπίνου δράματος καί τῆς πανανθρώπινης τραγωδίας.

Εἰς τό κενόν μνημεῖον βιώνεται ἡ ἀνάστασις καί συνανάστασις συνόλου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, χωρίς κανέναν φραγμό, χωρίς καμία ἀπό τίς πολλές καί ποικίλες διακρίσεις, πού ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι διαμορφώνουμε, διά νά ἐπιβάλλουμε ἤ νά διαιωνίσουμε, διά τῶν κατηγοριοποιήσεων, τήν δύναμή μας, τήν ἰσχύ μας, τήν ἐξουσία μας, ἡ ὁποία ὅμως εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου τοῦ κτιστοῦ, ὅμοιά του δηλαδή, κτιστή, φθαρτή, μέ ἡμερομηνία λήξεως, ὅπως ὅλα τά ἀνθρώπινα ἔργα καί δημιουργήματα, πού ἔχουν ἀρχή καί τέλος.

Τό σύνολο αὐτό τῶν ἔργων καί τῶν πράξεών μας, κατ’ ὄνομα συναθροιζόμενα, κρίνονται καί ὁδηγοῦν τήν ψυχή μας εἰς τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἤ εἰς τό σκοτάδι τοῦ μισόκαλου, εἰς τόν Ἅδην. Τό γεγονός τῆς κρίσεως, ὅταν τό σῶμα μας κατέλθει εἰς τήν γῆ καί ἡ ψυχή μας ἀνέλθει εἰς τόν οὐρανό, δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν μικρή, μεγάλη ἤ ἀνύπαρκτη πίστη εἰς τόν Ἀναστάντα Χριστό. Ἡ θέσις ὅμως, εἰς τήν ὁποία θά βρεθοῦμε, εἶναι συνάρτηση τῶν ἀγαθῶν ἤ πονηρῶν πράξεων, λόγων καί ἔργων μας. Τά ἀνθρώπινα ἤ ἀτομικά δικαιώματα, μέ τίς συνακόλουθες νομοθετικές τους ρυθμίσεις, ὅλα αὐτά καθ’ ὁλοκληρίαν κατανοητά εὐεργετήματα τοῦ ἑαυτοῦ μας, τελειώνουν ἐπί τῆς γῆς. Ὁ κάθε ἄνθρωπος καί σύνολη ἡ κτιστή πραγματικότητα, ἐπειδή εἶναι κτιστή, ὑπόκειται εἰς τόν ἄκτιστον, ἀκατάλυπτον καί αἰώνιον Τριαδικόν Θεόν, γνωσθέντα εἰς ὅλους μας, ἐν τῶ προσώπῳ τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ. Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε ἀπό τοῦ τάφου καί κατῆλθε εἰς τόν Ἄδην, διά νά καταλύσῃ τό σκότος. «Ἀνέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χριστός καί χαίρουσιν ἄγγελοι».

Οἱ ἀνθρώπινες περιπέτειες, μέ τήν ἁμαρτία εἰς τάς ἡμέρας μας, πλεονάζουν, μέ τά ἀθώα θύματα τοῦ πολέμου εἰς τόν χῶρον τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, μέ τήν ἐξαθλίωση καί τούς θανάτους προσφύγων καί μεταναστῶν, μέ τήν ἀνεργία καί τούς νέους ν’ ἀναζητοῦν ἄλλη πατρίδα, μέ τήν ὑπογεννητικότητα καί τό μεῖζον ἐξ αὐτῆς δημογραφικόν πρόβλημα εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί εἰς τούς ἄλλους ἱστορικούς λαούς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Εἰς τό ὑπόβαθρόν τους καί εἰς τήν οὐσίαν τους, οἱ τραγωδίες αὐτές ἐκφράζουν τό πνευματικό μας ἔλλειμμα καί ἐπιφέρουν ὀδύνη εἰς τόν πολιτισμό μας. Εἶναι οἱ συνέπειες τῆς ἀρνήσεώς μας, τῆς ἀπομακρύνσεώς μας, τῆς δυσπιστίας ἤ ἀπιστίας μας εἰς τό μυστήριον τοῦ ἀνεσπέρου φωτός τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, χάριν τοῦ ὁποίου, ὄχι μόνον βιώνουμε καί κατανοοῦμε τήν κτιστότητά μας, μέ τό πεπερασμένο καί φθαρτό ὅριό της καί τό ἐπίγειον τέλος της, ἀλλά δυνάμεθα νά καθιστάμεθα καθημερινά μέτοχοι καί κοινωνοί μέ τόν ἄκτιστο, τόν ἀθάνατο καί αἰώνιο Θεόν Λόγον, πού εἰρηνοποιεῖ, εἰς τόν ἐπίγειον κόσμον, τόν προσωπικό καί συλλογικό μας πολιτισμό.

Ἡ χάρις τοῦ Ἀναστάντος Θεοῦ Λόγου, τοῦ φωτίζοντος «πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον» (Ἰωάν. 1,9) εἴη μετά πάντων Ὑμῶν.

Χριστός Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἅγιον Πάσχα 2018

Διάπυρος πρός τόν ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

ΑΝΔΡΕΑΣ

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.