Η Υμνολογία της Μεγάλης Εβδομάδος. Ηλεκτρονικό βιβλίο και Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης

AfisaΤα τελευταία δύο έτη το Εργαστήριο «Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας» (ΦΕΚ 3060/26-09-2016) του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. δραστηριοποιείται με σκοπό την υποστήριξη της μελέτης της ελληνικής γλώσσας των βιβλικών, πατερικών και λειτουργικών κειμένων, μεταξύ άλλων και με την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με διδακτικό προσωπικό και εκπαιδευτικές δομές άλλων Τμημάτων και Πανεπιστημίων. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω του νεοσυσταθέντος Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Α.Π.Θ., το οποίο παρέχει πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης, επαναπροκηρύσσεται για πέμπτη φορά το ολοκληρωμένο εξ αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Υμνογραφικά κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδος». Το  Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Το πλήρες ηλεκτρονικό βιβλίο Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος. Γλωσσική και υφολογική προσέγγιση. (ISBN 978-618-82862-0-7/978-618-82862-1-4, για προεπισκόπηση ορισμένων σελίδων βλ. εδώ).

Είναι γνωστό ότι οι ποικίλες μεταφράσεις των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος στη Νέα Ελληνική προσφέρουν μια σημαντική βοήθεια για την κατανόησή τους. Απουσιάζει, όμως, από τη βιβλιογραφία μια συστηματική γλωσσική και υφολογική ανάλυση των κειμένων αυτών για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση από το πρωτότυπο. Το ηλεκτρονικό βιβλίο Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος. Γλωσσική και υφολογική προσέγγιση ε­πι­χει­ρεί να α­να­πλη­ρώ­σει αυ­τό το κε­νό. Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι καινοτόμο και συνιστά ένα χρήσιμο διεπιστημονικό εργαλείο για όσους επιθυμούν να προσεγγίσουν τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος   από το πρωτότυπο. Καθώς τα υ­μνο­γρα­φι­κά κεί­με­να και γε­νι­κό­τε­ρα τα κεί­με­να της λα­τρεί­ας συνιστούν κά­τι πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό α­πλά φι­λο­λο­γι­κά κεί­με­να, η προ­σέγ­γι­σή τους δεν μπο­ρεί να πε­ρι­ο­ρί­ζε­ται σε μι­α στε­γνά γλωσ­σι­κή προ­σέγ­γι­ση. Ο πλού­τος των θε­ο­λο­γι­κών μη­νυ­μά­των, τα α­γι­ο­γρα­φι­κά δη­λού­με­να και συν­δη­λού­με­να, η ευ­ρεί­ας έ­κτα­σης πρόσ­λη­ψη και α­ξι­ο­ποί­η­ση του πα­τε­ρι­κού λό­γου, οι δο­γμα­τι­κές πτυ­χές των κει­μέ­νων αυ­τών προ­ϋ­πο­θέ­τουν συ­χνά και θε­ο­λο­γι­κές α­να­λύ­σεις και δι­ευ­κρι­νί­σεις γι­α να γί­νουν κα­τα­νο­η­τά. Γι­α το λό­γο αυ­τό στο ηλεκτρονικό βιβλίο η γλωσσική ανάλυση συνοδεύεται και από τον θε­ο­λο­γι­κό υ­πο­μνη­μα­τι­σμό, στο βα­θμό που α­παι­τεί­ται γι­α την ου­σι­α­στι­κή κα­τα­νό­η­ση των κει­μέ­νων.

2. Εξ αποστάσεως διδασκαλία και ανάλυση όλων των υμνογραφικών κειμένων της Μεγάλης Εβδομάδος. Η ολοκληρωμένη κατανόηση της Υμνολογίας της Μ. Εβδομάδος επιδιώκεται με την διάρκειας τριών μηνών μεθοδική εξ αποστάσεως διδασκαλία της υμνογραφικής γλώσσας, με γραμματική, συντακτική και μεταφραστική ανάλυση των κειμένων του υμνολογικού κύκλου κάθε μίας από τις ημέρες της Μ. Εβδομάδος. Η διδασκαλία είναι σχεδιασμένη με βάση τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει εμπέδωση και αξιολόγηση με τη βοήθεια τόσο γλωσσικών ασκήσεων όσο και ερωτήσεων επί θεωρητικών βιντεοσκοπημένων εισηγήσεων, που αναδεικνύουν τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος, καθώς και λειτουργικά και ποιμαντικά θέματα.

Στόχοι του Προγράμματος είναι: 1. Μέσα από παραδειγματικό υλικό, που προέρχεται αποκλειστικά από τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος, να συμβάλει στην κατανόηση των λεξιλογικών και συντακτικών ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών των υμνογραφικών αυτών κειμένων, στην καλλιέργεια της μεταφραστικής ικανότητας των επιμορφουμένων και στην ανάπτυξη κριτικής στάσης έναντι των υπαρχουσών μεταφραστικών αποδόσεων. 2. Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, να αναδείξει τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων. 3. Να προσθέσει στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη των επιμορφουμένων ένα εύχρηστο διαχρονικό βοήθημα, στο οποίο μπορούν να προσφεύγουν και στο μέλλον.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες Διδακτικές Μονάδες.

Η προκήρυξη του Προγράμματος βρίσκεται στη σελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται μόνο ηλεκτρονικά από 12/03/2018 έως 25/03/2018 στη διεύθυνση http://diaviou.auth.gr/koltsiou_ykme_e-learning_e

Άννα Κόλτσιου-Νικήτα

Καθηγήτρια Τμήματος Θεολογίας. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.