Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Β/θμιας και διδασκάλων Α/θμιας Εκπαίδευσης και κληρικών στην ελληνική γλώσσα των νευμάτων για την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη και τη λατρεία της Εκκλησίας

afisaΣτο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί από 6 Οκτωβρίου 2016 έως 11 Φεβρουαρίου 2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Επιμόρφωση θεολόγων καθηγητών Β/θμιας και διδασκάλων Α/θμιας Εκπαίδευσης και κληρικών στην ελληνική γλώσσα των νευμάτων για την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πράξη και τη λατρεία της Εκκλησίας».
Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες Ιατροί και δάσκαλοι με μακρόχρονη εμπειρία και συγγραφικό έργο στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας των Νευμάτων.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία και εκπαίδευση με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας νευμάτων. Το πρόγραμμα θα παράσχει στους επιμορφούμενους το θεωρητικό υπόβαθρο και τις απαραίτητες βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και γνώσης σχεδίασης προσαρμογών για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας θρησκευτικών εννοιών και για την έκφραση των αληθειών της πίστεως σε κωφά και βαρήκοα άτομα. Επίσης, όσοι το παρακολουθήσουν θα γνωρίσουν τις δυνατότητες που προσφέρονται από τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και του αντίστοιχου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες πρόσβασης στη γνώση των κωφών και βαρήκοων ατόμων. Ακόμη, όσοι παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα γνωρίσουν τις πρακτικές δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά τα κωφά και βαρήκοα άτομα, ώστε στη συνέχεια να μπορούν οι ίδιοι να ανταποκριθούν πληρέστερα στα εκπαιδευτικά και ποιμαντικά τους καθήκοντα στον συγκεκριμένο τομέα.
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα ως θεολόγοι, σε εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής, σε κληρικούς και σε φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διαρκεί 182 ώρες, περιλαμβάνει 5 θεματικές ενότητες και Πρακτική Άσκηση:
Α. Βασικά στοιχεία του Γλωσσικού φαινομένου: Εξετάζεται ο ρόλος του κηρύγματος, της εικόνας και της υμνογραφίας για τη μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου προς το εκκλησίασμα αλλά και προς τους ποικίλους και απροσδιόριστους αποδέκτες, όταν τα λειτουργικά δρώμενα μεταδίδονται δια των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης εκτός του ιερού ναού. Επιπλέον ο γλωσσικός κώδικας των λειτουργικών κειμένων, η ποιητική λειτουργία της γλώσσας της υμνογραφίας και η σχέση της με την αγιογραφία του ιερού ναού (τοιχογραφίες, φορητές εικόνες).
Β. Εισαγωγή στη γλώσσα των Νευμάτων: Διδάσκονται βασικά στοιχεία των γλωσσικών – σημασιολογικών μονάδων και οι πιο κοινές χρήσεις τους σε προτάσεις του καθημερινού λεξιλογίου. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στη χρήση Νευμάτων ενέργειας, τα οποία λειτουργούν άλλοτε ως ουσιαστικό και άλλοτε ως ρήμα. Επιδιώκεται η οπτική εξοικείωση με τις μορφές επιτέλεσης των Νευμάτων, με βάση τα σχήματα παλάμης, τις κινήσεις παλαμών και δακτύλων, τη θέση επιτέλεσης και του τελικού σχηματισμού σε σχέση με το στήθος του νεύοντος υποκειμένου. Έτσι ο αρχάριος εισάγεται και κατανοεί την εκφραστική πειθαρχία, και την αναγκαιότητα της Ιεραρχικής Δομής των κύριων όρων της πρότασης.
Γ. Προσέγγιση προβλημάτων από την έλλειψη γλωσσικής επικοινωνίας κωφών παιδιών: Στα πλαίσια αυτών των διαλέξεων επιχειρείται η εξοικείωση των επιμορφουμένων με τις βασικές αρχές νευροανατομίας και λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Στόχος είναι η α) κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το νευρικό σύστημα επηρεάζει την αισθητική αντίληψη, ειδικότερα, τα αισθητηριακά συστήματα της ακοής και της όρασης, καθώς και β) η διερεύνηση του νευρωνικού υποστρώματος της κίνησης. Επίσης, θα γίνει λόγος για την ηλικιακή ωρίμανση του κωφού ή του βαρήκοου παιδιού μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας και για τα ζητήματα συμπεριφοράς που σταδιακά ανακύπτουν.
Δ. Ποιμαντικά προβλήματα στην διαποίμανση των κωφών: Θα διδαχθούν ο συμβολισμός των δράσεων και των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στη Θεία Λατρεία, ώστε οι επιμορφούμενοι σε συνεργασία με τους διδάσκοντες της γλώσσας των νευμάτων να καταρτιστούν στη μετάδοση του μηνύματος της λατρείας στη ζωή της Εκκλησίας.
Ε. Υποβοήθηση του εκπαιδευτικού έργου με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ): Επίδειξη του ψηφιακού υλικού και δυνατότητες αξιοποίησης στην ελληνική γλώσσα των νευμάτων. Παιδαγωγική θεμελίωση και συμβολή της οπτικής διαδικασίας στην κατανόηση. Διαφοροποιήσεις στις διδακτικές προσεγγίσεις με ανάδειξη του εποπτικού στοιχείου και της συμβολής τους στην καλύτερη μάθηση των κωφών και βαρήκοων.
Πρακτική Άσκηση: Πρακτική άσκηση σε Κέντρα συνάντησης κωφών και βαρήκοων ατόμων και σε σχολικές τάξεις: Σχολή Κωφών Πανοράματος (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο), Σχολείο Βαρήκοων και άλλα διαθέσιμα σχολεία της χώρας.
Οι εκπαιδευτές θα παραδώσουν το υλικό που θα διδάξουν στους εκπαιδευόμενους (σημειώσεις, εγχειρίδια, παρουσιάσεις (PowerPoint) και παραπομπή σε σχετική βιβλιογραφία) σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα αποτελέσει ένα corpus αναφοράς τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.
Όσον αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα ακολουθηθεί ένα μεικτό σχήμα. Στο τέλος του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα δώσουν γραπτές εξετάσεις που θα γίνουν στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ, ενώ θα πρέπει να προετοιμάσουν και να παρουσιάσουν μια μικροδιδασκαλία θεολογικών εννοιών με τη χρήση γλώσσας νοημάτων. Επίσης, μέρος της αξιολόγησής τους θα αποτελέσουν τα μαθήματα που προετοίμασαν ως εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, όπως και μια τελική εργασία (project), το θέμα της οποίας θα επιλέξει ο καθένας ή καθεμία σε συνεργασία μ’ έναν από τους διδάσκοντες.
Μετά το πέρας της φοίτησης, θα χορηγηθούν:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής
(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 22/8 έως 22/9/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.
Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
2. Τίτλοι Σπουδών
Η τελική επιλογή των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί τέλος Σεπτεμβρίου. Αριθμός συμμετεχόντων 30 με δυνατότητα αύξησης μέχρι τους 45.
Τα σεμινάρια θα γίνονται στο Κτήριο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ και θα είναι διαρκείας 4 ωρών το καθένα, 3 φορές την εβδομάδα, ενώ η Πρακτική Άσκηση θα γίνεται στο Κέντρο Επικοινωνίας και Επιμόρφωσης των Κωφών. Λεπτομερές ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.theo.auth.gr), μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων και θα σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ενδιαφερομένων. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί κατά την 1η εβδομάδα του Οκτωβρίου 2016.
Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Επιμόρφωσης ανέρχεται στο ποσό των 450 Ευρώ. Η εξόφληση του παραπάνω ποσού θα γίνει σε τρεις δόσεις: η πρώτη δόση των 150 Ευρώ θα πρέπει να έχει καταβληθεί πριν την έναρξη του Προγράμματος, η δεύτερη των 150 € μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2016 και η τρίτη των 150 € μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου 2016.
Τα ποσά θα κατατίθενται σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εκπαιδευόμενους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με την επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Δήμητρα Κούκουρα, τηλ. 2310-996978, dimkou@theo.auth.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του προγράμματος Δρ. Γεώργιο Γαϊτάνο, τηλ. 6909156743 (gaitanosg@yahoo.gr).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης
Καθ. Στ. Ανδρέου
Η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος
Καθ. Δήμητρα Κούκουρα

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.