Περιοδικό Θεολογία (τόμος 87, τεύχος 1ο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2016)

Κυκλοφόρησε τὸ νέο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία (τόμος 87, τεῦχος 1ο, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2016), τὸ ὁποῖο φιλοξενεῖ τὸ B´ μέρος τοῦ ἀφιερώματος «Πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας». Στὸ Προλογικὸ σημείωμα, μὲ τίτλο «Ἀλήθεια καὶ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας», ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου προσφέρει μιὰ ἀνίχνευση τῶν κριτηρίων καὶ παραμέτρων τῆς συνοδικῆς φύσης τῆς Ἐκκλησίας ἐν ὄψει τῆς ἐπικείμενης Πανορθόδοξης Συνόδου. Στὸ πρῶτο κείμενο, μὲ τίτλο «Πρὸς τὴν μέλλουσαν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον», ὁ Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος Σαββᾶτος περιγράφει μὲ συντομία τὴν πορεία πρὸς τὴν Μεγάλη Σύνοδο, τὸν τρόπο συγκρότησης καὶ λειτουργίας, τὴ θεματολογία της, ἐπιμένοντας στὴν ἀνάλυση τριῶν ἐπιμέρους κειμένων (π.χ. Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ Οἰκουμενικὴ Κίνησις, κ.ἄ.). Στὴ συνέχεια ὁ Aristotle Papanikolaou μὲ τὸ ἄρθρο του «Εὐχαριστία, Σύνοδοι καὶ Πρωτεῖο» διερευνᾶ τὴν ἐσωτερικὴ διασύνδεση τῆς συνοδικότητας καὶ τοῦ πρωτείου στὸν ὁρίζοντα τῆς Εὐχαριστίας, μὲ ἐφαλτήριο τὴ θεολογικὴ προοπτικὴ τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα. Ὁ Πέτρος Βασιλειάδης μὲ τὸ κείμενό του «The Holy and Great Synod of the Orthodox Church: Problems and its Ecclesiological Significance», ἀποπειρᾶται μιὰ ἐπισκόπηση τῆς ἱστορίας τῆς ὅλης διαδικασίας, τῆς θεματολογίας, τῶν προβλημάτων καὶ τῶν δυσκολιῶν καθ’ ὁδὸν πρὸς τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Cyril Hovorun, στὸ ἄρθρο του «Critique of the Church through the Prism of the Panorthodox Council» ἐπιχειρεῖ νὰ ἐξετάσει μιὰ σειρὰ ἐρωτημάτων ποὺ ἀφοροῦν στὸν οἰκουμενικὸ χαρακτήρα τῆς ἐπικείμενης συνόδου, τὰ προβλήματα ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει, υἱοθετώντας ἕνα κριτικὸ πνεῦμα γιὰ ἐνδεχόμενες ἱστορικὲς ἀστοχίες στὴν πορεία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Ὁ π. Αὐγουστῖνος Μπαϊραχτάρης στὸ ἄρθρο του «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸ ζήτημα τῶν διαχριστιανικῶν διαλόγων: Ἀνάλυση, δυσκολίες, προοπτικές» διερευνᾶ τὸν χαρακτῆρα τῆς Συνόδου (μπορεῖ π.χ. νὰ χαρακτηριστεῖ Οἰκουμενική;), τὴ σχετικὴ διαμόρφωση τῆς θεματολογίας, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν σκοπὸ καὶ τὴν ἐπιδίωξη τῆς Συνόδου.

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος (Κατερέλος) στὸ μελέτημά του «Τὸ Αὐτοκέφαλο καὶ τὸ Αὐτόνομο στὴν πορεία πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο», ἀναδεικνύει τὴν εὔλογη κρισιμότητα προσδιορισμοῦ τῶν θεμάτων ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ ζήτημα τοῦ αὐτοκεφάλου καὶ τοῦ αὐτονόμου, στὴν προοπτικὴ τῆς ἀποτελεσματικῆς σωτηριολογικῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν σύγχρονο κόσμο. Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ, μὲ τίτλο «Αὐτοκεφαλισμὸς καί ‘Διασπορά’. Μιὰ σχέση αἰτίου καὶ αἰτιατοῦ (Συμβολὴ στὴν Θεματολογία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τοῦ 2016)» ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπαθωμᾶς ἐξετάζει ἀναλυτικὰ τὴ σπουδαιότητα ποὺ κατέχει τὸ ζήτημα τοῦ αὐτοκεφάλου (παρερμηνεία, καταχρήσεις κ.ἄ.) γιὰ τὴν ὁμαλὴ παρουσία καὶ μαρτυρία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας στὸ πλαίσιο τῆς λεγόμενης Διασπορᾶς. Ὁ Κωνσταντῖνος Δεληκωσταντῆς στὸ ἄρθρο του «Πτυχὲς τῆς ἱστορίας καὶ τῆς θεολογίας τοῦ κειμένου τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Εκκλησίας ‘Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ’» παρουσιάζει σχετικὲς πτυχὲς ἀπὸ τὴ διαμόρφωση τοῦ κειμένου μὲ βάση τὴν προσωπική του ἐμπειρία ἀπὸ τὴ συμμετοχή του στὴ σχετικὴ προπαρασκευστικὴ ἐπιτροπή. Ὁ Θεόδωρος Γιάγκου στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ, μὲ τίτλο «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ πορεία πρὸς τὸ ὅραμα» ἀποτυπώνει μὲ εὔγλωττο τρόπο σημαντικὲς στιγμὲς καὶ προσκόμματα καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 20οῦ αἰῶνα στὸ πλαίσιο τῆς πορείας πρὸς τὴν ἐπικείμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο. Στὸ κείμενο μὲ τίτλο «’Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καὶ ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον.’ Δρώμενα ἀπὸ τὴν πορεία πρὸς τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», ἡ Μαρίνα Κολοβοπούλου ἀναφέρεται σὲ πτυχὲς τῆς ἱστορίας διαμόρφωσης τοῦ σχετικοῦ κειμένου, ἐνῶ ἡ Εἰρήνη Χριστινάκη-Γλάρου ἐξετάζει «Τὰ κωλύματα γάμου, ἰδίως δὲ στοὺς διαχριστιανικοὺς γάμους», στὴν προοπτικὴ τῶν σχετικῶν συζητήσεων ἐν ὄψει τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου.

Τὸ τεῦχος φιλοξενεῖ στὴ συνέχεια τὶς Ἀποφάσεις καὶ τὰ προσυνοδικὰ κείμενα ποὺ ἀποδέχθηκε ἡ Σύναξη τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων (21-28 Ἰανουαρίου, 2016) στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ σὲ ἀγγλικὴ μετάφραση. Στὴ στήλη Ἰδιόμελα δημοσιεύεται ἀρχικὰ ὁ «Λόγος εἰς τὸν Ἀντί-λογον περὶ τοῦ κειμένου τῆς Ε΄ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (Chambesy-Γενεύη, 10-17 Ὀκτωβρίου 2015): ‘Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον’» τοῦ Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου (Σαββάτου), ὅπου ἐπιχειρεῖται σχετικὴ ἀνασκευὴ τῆς ἀντεπιχειρηματολογίας ποὺ διατυπώθηκε. Ὁ Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς στὸ κείμενό του «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Προετοιμασίες – Προοπτικές», ἐκπροσωπώντας τὸ ἵδρυμα (Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης) τὸ ὁποῖο καὶ θὰ φιλοξενήσει τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο, ἀναφέρεται στὶς σχετικὲς προετοιμασίες ποὺ λαμβάνουν χώρα, καθὼς καὶ στὶς προοπτικὲς τῆς Συνόδου. Στὴ συνέχεια δημοσιεύεται κείμενο μὲ «Σχόλια καὶ προτάσεις ὀρθοδόξων ἐπιστημόνων ἀσχολουμένων μὲ τὴν ἱεραποστολικὴ ἐπὶ τοῦ προταθέντος κειμένου: ‘Ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ’». Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Τὸ πρόβλημα τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαιοδοσιῶν ὑπὸ βιβλικὴ προοπτική: μερικὲς ἐπισημάνσεις», ὁ Ἀθανάσιος Μουστάκης ἐξετάζει τὸ ἀκανθῶδες αὐτὸ ζήτημα ὑπὸ τὸ φῶς τοῦ περιστατικοῦ ποὺ συνέβη στὴν πρώτη Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας μεταξὺ τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, τὸ 49 μ.Χ. Τὸ τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ συμπληρώνεται μὲ τὶς πλούσιες μόνιμες στῆλες του. Τά «Θεολογικὰ Χρονικά», ὅπου περιλαμβάνονται ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια, θεολογικὰ γεγονότα, ἀνακοινωθέντα καὶ πορίσματα συνοδικῶν συνδιασκέψεων, τά «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα», ὅπου γίνεται σύντομη ἐπισκόπηση τῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων θεολογικῶν περιοδικῶν, τό «Βιβλιοστάσιον», ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκριτικὰ δοκίμια καὶ παρουσιάσεις θεολογικῶν μονογραφιῶν, βιβλίων καὶ λοιπῶν ἐκδόσεων καί, τέλος, τό «Ἀναλόγιον», ὅπου δημοσιεύεται ἐνημερωτικὸ δελτίο πρόσφατων θεολογικῶν ἐκδόσεων. Τὸ ἑπόμενο 2ο τεῦχος τοῦ τρέχοντος ἔτους θὰ φιλοξενήσει κείμενα ποικίλης ὕλης καὶ θὰ κυκλοφορήσει τὸν προσεχῆ Σεπτέμβριο.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.