Χρήστος Οικονόμου, Καινή Διαθήκη και Ερμηνευτές Πατέρες, Βιβλικές Μελέτες 1, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010

Από τον πρόλογο του βιβλίου 

Οί μελέτες πού περιέχονται στόν παρόντα τόμο εί­ναι μία προσπάθεια νά προσεγγίσουμε την πατερική ερμηνευτική πού άναφέρεται σε θέματα της Καινής Δι­αθήκης. Γι’ αύτό καί ό σχετικός τίτλος, Καινή Διαθήκη καί έρμηνεντές Πατέρες. Επικεντρώνουμε τήν προσο­χή μας στή δυναμική έρμηνευτική των Πατέρων ώς τήν πρόταση τής ορθόδοξης παράδοσης ή όποια συμ­βάλλει ούσιαστικά στήν κατανόηση τού άποκεκαλυμμένου λόγου τού Θεού μέσα στήν ιστορία, γιά τή σωτη­ρία τού ανθρωπίνου γένους. Έτσι ή Εκκλησία προβάλ­λει τούς αύθεντικούς έρμηνευτές τής Αγίας Γραφής καί θέτει τό έρμηνευτικό πλαίσιο καί τίς άρχές πού κα­θοδηγούν τόν σύγχρονο ερμηνευτή στήν άναζήτηση τής άλήθειας τού εύαγγελίου. Αύτή ή έμπειρία συντη­ρεί τόν άνθρωπο καί τόν βοηθά νά ύπερβεί τό πρόβλη­μα τής φθοράς καί τού θανάτου καί νά συμμετάσχει στό γεγονός τής άναστάσεως τού Χριστού.

Στό βιβλίο αύτό περιλαμβάνονται οκτώ μελέτες πού πρωτοδημοσιεύτηκαν σέ τιμητικούς τόμους, έπετηρίδες καί πρακτικά συνεδρίων: Ή πρώτη μέ θέμα, ή κοινωνική δυναμική τής θεολογίας άπό τήν Καινή Διαθή­κη στους τρεις Ιεράρχες, παρουσιάζει τίς θεολογικές προϋποθέσεις γιά τήν κατανόηση τών κοινωνικών στοιχείων τής ανθρώπινης συμπεριφοράς καί εστιάζει τήν προσοχή της σέ τέσσερα σημεία τής κοινωνικής δυναμικής τής Καινής Διαθήκης καί τών τριών ‘Ιεραρ­χών α) στό πρόβλημα τής ισοτιμίας τού άνδρα καί τής γυναίκας, β) στό θέμα τής δουλείας, γ) στη διαχείριση τού πλούτου καί δ) στην αντιμετώπιση των λεγομένων περιθωριακών στοιχείων καί του φαινομένου του απο­κλεισμού. Πρωτοδημοσιεύθηκε στόν τιμητικό τόμο τού Μητροπολίτη Τυρολόης καί Σερεντίου κ.κ. Παντελεήμονα.

Ή δεύτερη μελέτη διερευνά τό βιβλικό ύπόβαθρο της θεολογίας τού αγίου Έπιφανίου Κύπρου καί εστιά­ζει την προσοχή της στό ερμηνευτικό έργο τού Αγίου καί στό βιβλικό ύπόβαθρο τής Τριαδολογίας, τής Χρι­στολογίας καί τής Πνευματολογίας του. Δημοσιεύθηκε στά Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου τής Ίεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας Κύπρου. Ή τρίτη εξετάζει τόν Μέγα Φώτιο ώς ερμηνευτή τής Καινής Διαθήκης. Προ­σεγγίζει πρώτα τό ερμηνευτικό έργο τού μεγάλου Πατρός, έπειτα τίς ερμηνευτικές του θέσεις καί στή συνέ­χεια άντιπροσωπευτικές έρμηνείες τού Πατριάρχη σέ δυσνόητα χωρία τής Καινής Διαθήκης. Ή έργασία αύτή πρώτα έκφωνήθηκε στήν καθιερωμένη γιορτή τού Με­γάλου Φωτίου, πού διοργάνωσε ή Ιερά Σύνοδος τής Εκ­κλησίας τής Ελλάδος στήν Ιερά Μονή Πεντέλης (Φε­βρουάριος 2009) καί έπειτα δημοσιεύθηκε στό περιοδικό Θεολογία.

Ή τέταρτη έργασία άσχολείται μέ τό ερμηνευτικό έργο τού Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, τή σχέση του μέ άλλους έρμηνευτές Πατέρες καί τήν έρμηνευτική του μέθοδο, καθώς έπίσης μέ τή συμβολή του σέ θέματα εισαγωγής τής Καινής Διαθήκης. Δημοσιεύτηκε στήν επετηρίδα τού Τμήματος Ποιμαντικής καί Κοινωνικής Θεολογίας, 8 (2000). Ή πέμπτη μελέτη έχει ώς θέμα τόν άγιο Νεόφυτο τόν Έγκλειστο καί τό συγγραφικό του έργο. Στην άρχή τίθεται τό χρονολογικό πλαίσιο καί ακολουθεί παράλληλη προσέγγιση τής ζωής καί τοϋ συγγραφικού του έργου. Έπειτα παρουσιάζεται ή κριτική έκδοση τών συγγραμμάτων του καί έπισημαίνονται τά ερμηνευτικά του έργα. Δημοσιεύθηκε στόν Τιμητικό Τόμο τού καθηγητή Γεωργίου Μαντζαρίδη. Ή βιωματική καί μυστική εμπειρία ώς κύριες θεολογικές προϋποθέσεις γιά τήν ερμηνεία τής Αγίας Γραφής, κα­τά τόν Γρηγόριο Παλαμά, είναι τό θέμα τής έκτης ερ­γασίας, πού πρωτοδημοσιεύθηκε στά Πρακτικά Διε­θνούς Επιστημονικού Συνεδρίου στή Λεμεσό, ένώ τό θέμα τής έβδομης, ή είκονογραφική μέθοδος έρμηνείας τού εύαγγελίου, πρωτοδημοσιεύθηκε στά Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου τής Ίεράς Μονής Κύκκου.

Τέλος, ή όγδοη μελέτη άσχολείται μέ τόν άγιο Νι­κόδημο τόν Αγιορείτη ώς έρμηνευτή του Αποστόλου Παύλου. Αναφέρεται στήν προσωπικότητά του καί τό συγγραφικό του έργο, ένώ εστιάζει τήν προσοχή της στό σκοπό τής μεταφράσεως καί τής άξιολογήσεως τών Παύλειων έπιστολών άπό τόν Αγιορείτη μοναχό, στίς πηγές καί τά κίνητρα τού Όσίου γιά τήν ερμηνεία τών έπιστολών καί καταλήγει στίς έρμηνευτικές προϋ­ποθέσεις καί μεταφραστικές παρεμβάσεις του άγίου Νικοδήμου. Παρουσιάστηκε στό Διεθνές Συνέδριο τής ‘Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής τού Πρεσόφ στή Σλο­βακία τό 2009 καί δημοσιεύτηκε στά Πρακτικά τού Διε­θνούς Συνεδρίου τής Άγιορειτικής Εστίας.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.