Χρήστος Καρακόλης, Αμαρτία-Βάπτισμα-Χάρις (Ρωμ. 6:1-14). Συμβολή στην Παύλεια Σωτηριολογία, ΒΒ 25, Εκδόσεις Πουρναρά Θεσσαλονίκη 2002

Από τον πρόλογο του βιβλίου

’Αφορμή γιά τή συγγραφή τής παρούσης εργασίας άπετέλεσε ή έλλειψη πού παρατηρείται γενικά στόν ορθόδοξο χώρο μιας έξειδικευμένης καινοδιαθηκικής μελέτης σχετικά μέ τό μυστήριο του βαπτίσματος. Locus classicus τής παύλειας περί βαπτίσματος άντιλήψεως, θεωρείται κατά κοινή πα­ραδοχή ή ενότητα 6,1-14 τής πρός Ρωμαίους επιστολής. Στό κείμενο αυτό λοιπόν επικεντρώνεται καί τό ένδιαφέρον τής άνά χείρας εργασίας, ή οποία περιλαμβάνει τή διεξοδική έρμηνευτική του ανάλυση, τήν προσπάθεια έπιλύσεως τών ερμηνευτικών καί θεολογικών προβλημάτων του, καί τήν ένταξή του στό σύνολο τής πρός Ρωμαίους επιστολής, καθώς καί στήν καθ’ όλου παύλεια θεολογία. Στό πλαίσιο αυτής τής προβληματικής καταβάλλεται προσπάθεια νά συνδυασθοϋν ό σεβασμός στό πνεύμα τής πατερικής έρμηνευτικής παραδόσεως, ή εφαρμογή τών σύγχρονων επιστημονικών ερμη­νευτικών μεθόδων καί πορισμάτων, καί ή διεξοδική συζήτη­ση μέ τή νεότερη καί σύγχρονη έπιστημονική βιβλιογραφία. Στόχος τής εργασίας είναι νά συμβάλει μέσα άπό τή μελέτη τής ιδιαίτερα σημαντικής περικοπής Ρωμ. 6,1-14 πρός μιά καλύτερη καί πληρέστερη κατανόηση τής πρός Ρωμαίους έπιστολής, τής έν γένει παύλειας σωτηριολογίας καί ειδικά τής θέσεως πού καταλαμβάνει σέ αύτήν τό βάπτισμα.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.